RSS

ESMA-İ HÜSNA DERSLERİ (LİSTELER – 2)

10 Tem

İSİMLER

CEVŞEN-İ KEBÎR ESMA LİSTESİ

Soru: Cevşenü’l-Kebîr duâsının kaynakları hakkında bilgi verir misiniz? Bu duânın Hadis kaynaklarında geçmediği söyleniyor ve ilişilmek isteniyor. Doğru mu?

Cevap ; Cevşenü’l-Kebîr “Amelî hüküm” içeren bir metin değil; feyizli bir münâcâttır. Vahye dayanan eşsiz bir tefekkür ve zikir kaynağıdır. Allah’ın bin bir ism-i şerifiyle Cehennemden, ateşten, azaptan, gazap ve kahr-ı İlâhî’den, âfetlerden, musîbetlerden Allah’a sığınma mânâsını ifâde eden tevhid cümlelerinden müteşekkildir.

Hazret-i Cebrâil (As.) tarafından Peygamber Efendimiz’e (AS.) “vahy-i zımnî” tarzında tâlim ve tebliğ edilen ve “zırhı çıkar, onun yerine bu Cevşeni oku!” buyurulan (1) bu kuvvetli münâcâtı—Cevşenin, kelime mânâsı da “zırh” demektir.— Hazret-i Ali (ra), bizzat Peygamber Efendimiz’in (asm) mübârek dilinden yazmış ve rivâyet etmiştir. Böylece Peygamber Efendimiz (AS.) vahiyle aldığı bu mânevî zırhı, ümmete hediye bırakmıştır.

Hadis kitaplarının her birinin, bütün sahih hadislerin ve sıhhatli rivayetlerin hepsine yer vermesi teknik olarak mümkün değildir. Zaten hiçbir Muhaddisin, kitabında her sahih hadise yer verdiği şeklinde bir iddiası da yoktur. Böyle bir iddiâ gerçekçi de olmaz.

Peygamber Efendimiz’in (AS.) dâr-ı bekâya irtihalinden sonra ümmet haklı olarak topyekûn hadis toplama seferberliğine girişmiş, genelde “amelî hüküm” içeren ve kaybolmak tehlikesi arz eden hadislerin rivayetine ehemmiyet verilmiş ve kitaplarda toplanmış; Cevşen gibi veya Peygamber Efendimiz’in (AS.) mağarada Hazret-i Ebu Bekir’e (ra) talim buyurduğu hafi zikir gibi ya da buna benzer muhtelif duâ ve münâcâtlar ise zaten büyük kutupların ve güvenilir evliyanın uhdesinde mevsuk bir şekilde bulunmakta ve tâlim edilmekte olduğundan, ayrıca rivayet edilmesine ve meşhur kitaplara alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Hazret-i Ali’ye (ra) hususî bir emanet olarak bırakılan Cevşen ise o esnada, evlâd-ı Resûl’ün (AS.), yani ehl-i beytin elinde bulunuyordu ve mütevâtir hükmündeydi.

Bununla beraber Cevşen’de geçen duâlar, hadis kitaplarında elbette vardır. Et-Terğîb ve’t-Terhîb’de, Kenzü’l-Ummal’da, Mecmû’atü’d-Daavât’da ve Mecmû’atü’l-Ahzâb’ta bu rivayetlerin bir kısmı veya tamamı yer almaktadır.

Kenzü’l-Ummal’da İbn-i Abbas (ra) ve Ubey İbn-i Ka’b (ra) rivâyetleri ile Peygamber Efendimiz’in (AS.): “Cebrail geldi ve bana dedi ki: Ya Muhammed! Sana birkaç kelime getirdim, bunları senden önce hiçbir Nebi’ye getirmedim” sözüyle birlikte Cevşen’deki münâcâtın bir kısmı zikredilmiştir. (2)

Ayrıca yine Kenzü’l-Ummâl’da Enes Bin Mâlik (ra) rivayetiyle Cevşenin bir kısmı daha rivayet edilmiştir. Ahmed Ziyâeddin Gümüş hânevî Hazretlerinin Mecmû’atü’l-Ahzab’ında ise Hazret-i Zeyne’l-Abidin’den (ra) Hazret-i Ali’ye (ra) dayanan sağlam bir senetle Cevşenü’l-Kebir’in tamamı rivayet edilmiştir. (3)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin gayet kesin ve net ifadelerle Cevşenü’l-Kebîr’in Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (AS.) kudsî bir münâcâtı olduğunu (4), Kur’ân’dan sonra eşsiz ve misilsiz bir eser olduğunu (5) ve Kur’ân’ın bir çeşit özü ve hülasası bulunduğunu (6) beyan etmesi ve Cevşeni kendisine mühim bir vird kabul ederek her gün okuması, ondan feyiz, nur ve bereket alması Cevşenin sıhhati konusunda en son ve en sahih şahidimizdir. Bediüzzaman gibi bir allâmeye feyiz veren bir münâcât-ı Resûl (asm), kanaat ettiğimiz takdirde her halde bize de kifayet edecektir.

Binâenaleyh, Cevşenü’l-Kebîr’in sıhhati konusunda münakaşaya girmek gayet lüzumsuzdur, hatta zararlıdır.

Uhuvvet bağlarını veya îmânın halâvetini rencide edecek tartışmalardan uzak durmak daha isabetli olur. Nihayet, Cevşenü’l-Kebir’i okuyan feyizdâr olur, okumayan feyzinden mahrum kalır ve kendisi bilir.

Dipnot:
1- Şuâlar, s. 541
2- Kenzü’l-Ummâl, 2/691,
3- Mecmû’atü’l-Ahzab, 1/231,
4- Lem’alar, s. 363, Şuâlar, s. 96,

******************************************************************

CEVŞEN-İ KEBİRE REDDİYE;

Cevşen sahih olamaz

Cevşen’in faziletleriyle ilgili olarak nakledilenlere gelince, ALLAH’ın insana verdiği imkan ve yetenekler, ona tanıdığı haklar ve yüklediği görevler karşısında kişinin bir duayı okumakla dünya ve ahiretin bütün kötülüklerinden korunup mutluluğa erişmesi, İslamiyet açısından, hatta bütün semavi dinler bakımından mümkün değildir. Ayrıca her bölümünde tevhidi vurgulayan ve yoğun kutsi duygularla örülmüş bulunan bir duanın iman etmeyenler tarafından okunmasının ne anlamı var ki, Cebrail bu konuda Peygamberi uyarmış olsun. Kaldı ki bu dua, herkesin vakıf olabileceği bir açıklıkla literatüre geçtiğine göre, gizli tutulması da fiilen imkansızdır. (Cevşen maddesi s.462-464)

Diyanet Ansiklopedisi’ndeki bu bilgiye göre, Cevşen duasının Ehl-i sünnet kaynaklarında bulunmaması ve fazileti ile ilgili rivayetlerin İslamiyet ve ehli sünnet inançlarına aykırı bulunması, Şiilerce muteber kabul edilen Kütüb-i erbea’da bulunmaması da, bunun sahih olmadığını göstermektedir.
Bu duayı üstünde taşıyanın asla Cehenneme girmemesi de, ilim ile bağdaşmayan bir ifadedir. Çünkü hepsinden kıymetli olan Mushaf’ı (Kur’an-ı kerimi) bile üstünde taşıyan kâfir, Cehennemden kurtulamaz. (Devam ediyor)

***************************************************************

CEVŞEN ESMA-İ HÜSNA LİSTESİ
Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elüke bi-esmaike
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1 – Ya Allah
Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah,

2 – Ya Rahmân
Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman,

3 – Ya Rahîm
Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahîm,

4 – Ya ‘Alîm
Ey her şeyi bilen Alîm,

5 – Ya Halîm
Ey yumuşak muamele eden Halîm,

6 – Ya Azîm
Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm,

7 – Ya Hakîm
Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakîm,

8 – Ya Kadîm
Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm,

9 – Ya Mukîm
Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm,

10 – Ya Kerîm
Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm,

2

11 – Ya seyyides-sâdât
Ey efendilerin efendisi,

12 – Ya mucibed-daâvât
Ey dualara cevap veren,

13 – Ya velîyyel-hasenât
Ey iyiliklerin sahibi,

14 – Ya rafîad-derecât
Ey dereceleri yükselten,

15 – Ya azîmel-berekât
Ey bereketleri büyük olan,

16 – Ya ğafîrel-hatîât
Ey hataları bağışlayan,

17 – Ya dafîal-belîyyât
Ey belaları def eden,

18 – Ya samîal-esvât
Ey sesleri işiten,

19 – Ya mu’tıyel-mesulât
Ey dilekleri veren,

20 – Ya alîmes-sirrî vel-hafîyyât
Ey sır ve gizlilikleri bilen,

3

21 – Ya hayral-ğâfirin
Ey bağışlayanların en hayırlısı,

22 – Ya hayran-nâsırin
Ey yardım edenlerin en hayırlısı,

23 – Ya hayral-hâkimin
Ey hükmedenlerin en hayırlısı,

24 – Ya hayral-fâtihin
Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı,

25 – Ya hayraz-zâkirin
Ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı,

26 – Ya hayral-vârisin
Ey vârislerin en hayırlısı,

27 – Ya hayral-hâmidin
Ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların en hayırlısı,

28 – Ya hayrar-razikin
Ey rızık verenlerin en hayırlısı,

29 – Ya hayral-fâsılin
Ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı,

30 – Ya hayral-muhsinin
Ey ihsan edenlerin en hayırlısı,

4

31 – Ya men lehül-izzü vel-cemâl
Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi,

32 – Ya men lehül-mülkü vel-celâl
Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi,

33 – Ya men lehül-kudretü vel-kemâl
Ey kudret ve kemâlin gerçek sahibi,

34 – Ya men hüvel-kebîrül-müteâl
Ey büyük ve yüce olan,

35 – Ya men hüve şedîdül-mihâl
Ey şiddetli azap sahibi olan,

36 – Ya men hüve şedîdül-ikâb
Ey ikâbı şiddetli olan,

37 – Ya men hüve serîül-hisâb
Ey hesâbı süratli gören,

38 – Ya men hüve indehü hüsnüs-sevâb
Ey katında güzel mükafatı bulunan,

39 – Ya men hüve indehü ümmül-kitâb
Ey katında Ümmül-Kitap bulunan,

40 – Ya men hüve yünşiüs-sehâbes-sikâl
Ey rahmet yüklü bulutları yaratan,

5

41 – Ya Hannân
Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân,

42 – Ya Mennân
Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân,

43 – Ya Deyyân
Ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyân,

44 – Ya Gufrân
Ey bağışlaması bol olan Ğufrân,

45 – Ya Burhân
Ey kullarına yol gösteren Burhân,

46 – Ya Sultân
Ey gerçek saltanat sahibi Sultân,

47 – Ya Sübhân
Ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan Sübhân,

48 – Ya Müsteân
Ey kendinden yardım istenen Müsteân,

49 – Ya Zel-menni vel-beyân
Ey nîmet ve beyân sahibi,

50 – Ya Zel-emân
Ey emniyet ve emân sahibi,

6

51 – Ya men tevadâa küllü şey’in li-azametih
Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,

52 – Ya menistesleme küllü şey’in li-kudretih
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,

53 – Ya men zelle küllü şey’in li-îzzetih
Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu,

54 – Ya men hadâa küllü şey’in li-heybetih
Ey heybetine her şeyin itaat ettiği,

55 – Ya menin-kade küllü şey’in li-mülketih
Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyat ettiği,

56 – Ya men dane küllü şey’in min-mehafetih
Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği,

57 – Ya menin-şâkkatil-cibâlü min-haşyetih
Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı,

58 – Ya men kâmetis-semâvâtü bi-emrih
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,

59 – Ya menis-tekarratil-ardu bi-iznih
Ey izniyle yerin karar kıldığı,

60 – Ya men lâ ya’tedi âlâ ehli memleketih
Ey memleketinin ahâlisine zulmetmeyen,

7

61 – Ya ğafirel-hatâya
Ey hataları mağfiret eden,

62 – Ya kâşifel-belâya
Ey belaları kaldıran,

63 – Ya müntehar-recâya
Ey ümitler kendisinde son bulan,

64 – Ya müczilel-atâya
Ey ihsanı bol veren,

65 – Ya vâsial-hedâya
Ey hediyeleri geniş olan,

66 – Ya râzıkal-berâya
Ey mahlûkata rızık veren,

67 – Ya kadîyel-münâya
Ey ölümlere karar veren,

68 – Ya samîaş-şekâya
Ey şikâyetleri işiten,

69 – Ya bâises-serâya
Ey askerler gönderen,

70 – Ya mutlikel-üsêra
Ey esirleri salıveren,

8

71 – Ya zel-hamdi ves-senâ
Ey hamd ve senâ sahibi,

72 – Ya zel-mecdi ves-senâ
Ey şeref ve yücelik sahibi,

73 – Ya zel-fahri vel-behâ
Ey fahir ve bahâ sahibi,

74 – Ya zel-ahdi vel-vefâ
Ey ahd ve vefâ sahibi,

75 – Ya zel-afvi ver-rıdâ
Ey af ve rızâ sahibi,

76 – Ya zel-menni vel-atâ
Ey iyilik ve bağış sahibi,

77 – Ya zel-fasli vel-kada
Ey kesin söz ve hüküm sahibi,

78 – Ya zel-izzeti vel-bekâ
Ey izzet ve sonsuzluk sahibi,

79 – Ya zel-cudi ven-ne’ma
Ey cömertlik ve nimetler sahibi,

80 – Ya zel-fadli vel-âlâ
Ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi,

9

81 – Ya Mâni
Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan Mâni’,

82 – Ya Dâfi
Ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden Dâfi’,

83 – Ya Nâfi
Ey faydalı şeyleri yaratan Nâfi’,

84 – Ya Sâmi
Ey bütün sesleri işiten Sâmi’,

85 – Ya Râfi
Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfi’,

86 – Ya Sâni
Ey her şeyi sanatla yaratan Sâni’,

87 – Ya Şâfî
Ey kullarına şefaat eden Şâfi’,

88 – Ya Câmî’
Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmi’,

89 – Ya Vâsi
Ey ilim ve ihsânı her şeyi içine alan Vâsi’,

90 – Ya Mûsi
İstediği şeyi istediği şekilde bollaştıran

10

91 – Ya sanîa külli masnu
Ey bütün sanatların sanatkârı,

92 – Ya hâlika külli mahlûk
Ey bütün mahlûkâtın yaratıcısı,

93 – Ya râzıka külli merzûk
Ey bütün rızıklananların rızık vericisi,

94 – Ya malike külli memlûk
Ey bütün sahip olunanların sahibi,

95 – Ya kâşife külli mekrûb
Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı,

96 – Ya fârice külli mağmûm
Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi,

97 – Ya râhime külli merhûm
Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi,

98 – Ya nâsıra külli mahzûl
Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı,

99 – Ya sâtire külli ma’yûb
Ey bütün ayıplıların ayıplarını örten,

100 Ya melcêe külli mazlûm
Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı,

11

101 – Ya iddeti inde şiddeti
Ey sıkıntım ânında hazırlığım,

102 – Ya recâi inde musîbeti
Ey musîbetim ânında ümidim,

103 – Ya munisi inde vahşeti
Ey yalnızlığım ânında arkadaşım,

104 – Ya sâhibi inde ğurbeti
Ey gurbetliğimde dostum,

105 – Ya velîyyi inde nî’meti
Ey nîmetlendiğim anda sahibim,

106 – Ya kâşife inde kurbeti
Ey kederim ânında ferahlatıcım,

107 – Ya ğıyasi indef-tikâri
Ey ihtiyacım ânında yardımıma koşan,

108 – Ya melcei indez-tırârı
Ey zor durumumda sığınağım,

109 – Ya mu’îni inde fezei
Ey korkum ânında yardımcım,

110 – Ya delîli inde hayreti
Ey şaşkınlığım ânında yol göstericim,

12

111 – Ya allâmel-ğûyûb
Ey gaybları bilen,

112 – Ya ğaffâraz-zünûb
Ey günahları bağışlayan,

113 – Ya settârel-uyûb
Ey ayıpları örten,

114 – Ya keşşâfel-kürûb
Ey sıkıntıları kaldıran,

115 – Ya mukallibel-kulûb
Ey kalpleri değiştiren,

116 – Ya müzeyyînel-kulûb
Ey kalpleri süsleyen,

117 – Ya münevvirel-kulûb
Ey kalpleri nurlandıran,

118 – Ya tabîbel-kulûb
Ey kalplerin tabibi,

119 – Ya habîbel-kulûb
Ey kalplerin sevgilisi,

120 – Ya enîsel-kulûb
Ey kalplerin dostu,

13

121 – Ya Celîl
Ey yücelik ve ululuk sahibi Celîl,

122 – Ya Cemîl
Ey gerçek güzellik sahibi Cemîl,

123 – Ya Vekîl
Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekîl,

124 – Ya Kefîl
Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan Kefîl,

125 – Ya Delîl
Ey kullarına yol gösteren Delîl,

126 – Ya Mukîl
Ey kullarının hatâ ve yanlışlarını bağışlayan Mukîl,

127 – Ya Habîr
Ey her şeyden haberdar olan Habîr,

128 – Ya Lâtîf
Ey lütuf ve keremi bol olan Latîf,

129 – Ya Azîz
Ey sonsuz izzet sahibi Azîz,

130 – Ya Melîk
Ey bütün mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,

14

131 – Ya delilel-mütehayyirin
Ey şaşkınların yol göstericisi,

132 – Ya ğıyâsel-müstâğısin
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,

133 – Ya sarîhal-müstasrihin
Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,

134 – Ya carel-müstecirin
Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,

135 – Ya melceel-âsin
Ey âsilerin sığınağı,

136 – Ya ğafirel-müznibin
Ey günahkârların bağışlayıcısı,

137 – Ya emânel-hâifin
Ey korkanlara emniyet veren,

138 – Ya râhimel-mesâkin
Ey miskinlere merhamet eden,

139 – Ya enisel-müstevhişin
Ey yalnızlık duyanların dostu,

140 – Ya mucibe dâvetil-mudtarrin
Ey darda kalanların duâlarına cevap veren,

15

141 – Ya zel-cudi vel-ihsân
Ey cömertlik ve ihsan sahibi,

142 – Ya zel-fadli vel-imtinan
Ey fazıl ve iyilik sahibi,

143 – Ya zel-emni vel-eman
Ey emniyet ve emân sahibi,

144 – Ya zel-kudsi ves-sübhan
Ey kudsiyet ve kemalât sahibi,

145 – Ya zel-hikmeti vel-beyan
Ey hikmet ve beyan sahibi,

146 – Ya zer-rahmeti ver-rıdvan
Ey rahmet ve rıdvan sahibi,

147 – Ya zel-hücceti vel-bürhan
Ey kesin delil ve bürhan sahibi,

148 – Ya zel-azameti ves-sultan
Ey azamet ve saltanat sahibi,

149 – Ya zel-afvi vel-ğufran
Ey af ve mağfiret sahibi,

150 – Ya zer-re’feti vel-müstean
Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,

16

151 – Ya men hüve rabbü külli şey
Ey her şeyin Rabbi,

152 – Ya men hüve ilahü külli şey
Ey her şeyin ilâhı,

153 – Ya men hüve haliku külli şey
Ey her şeyin yaratıcısı,

154 – Ya men hüve fevka külli şey
Ey her şeyin üzerinde olan,

155 – Ya men hüve kable külli şey
Ey her şeyden önce olan,

156 – Ya men hüve ba’de külli şey
Ey her şeyden sonra olan,

157 – Ya men hüve alimü külli şey
Ey her şeyi bilen,

158 – Ya men hüve kadiru külli şey
Ey her şeye gücü yeten,

159 – Ya men hüve saniu külli şey
Ey her şeyin Sâni’i,

160 – Ya men hüve yebka ve yefna küllü şey
Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan

17

161 – Ya Mü’min
Ey kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min,

162 – Ya Müheymin
Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,

163 – Ya Mükevvin
Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,

164 – Ya Mülekkin
Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,

165 – Ya Mübeyyin
Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,

166 – Ya Mühevvin
Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,

167 – Ya Müzeyyin
Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,

168 – Ya Muazzım
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım,

169 – Ya Muavvin
Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,

170 – Ya Mülevvin
Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,

18

171 – Ya men hüve fi-mülkihi mukim
Ey mülkünde dâim olan,

172 – Ya men hüve fi-celalihi azim
Ey celâlinde azîm olan,

173 – Ya men hüve fi-sultanihi kadim
Ey saltanatında kadîm olan,

174 – Ya men hüve ala-abdihi rahim
Ey kullarına rahmet eden,

175 – Ya men hüve bi-külli şey’in alim
Ey her şeyi bilen,

176 – Ya men hüve limen cefahü halim
Ey emirlerine uymayana halîm olan,

177 – Ya men hüve limen tereccahü kerim
Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan,

178 – Ya men hüve fi-mekadirihi hakim
Ey ölçülerinde hikmetli olan,

179 – Ya men hüve fi-hükmihi latif
Ey hükmünde lütuf sahibi olan,

180 – Ya men hüve fi-lütfihi kadir
Ey lütfünde kadîr olan,

19

181 – Ya men la yürca illa fadluh
Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,

182 – Ya men la yuhafü illa adlüh
Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,

183 – Ya men la yüntazaru illa birruh
Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen,

184 – Ya men la yüs’elü illa afvuh
Ey affından başka bir şey istenmeyen,

185 – Ya men la yedumu illa mülküh
Ey mülkünden başkası devam etmeyen,

186 – Ya men la sultane illa sultanüh
Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,

187 – Ya men la burhane illa burhanüh
Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan,

188 – Ya men vesiat külle şey’in rahmetüh
Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,

189 – Ya men sebekat rahmetühü ala ğadabih
Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,

190 – Ya men ehata bi-külli şey’in ilmüh
Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

20

191 – Ya faricel-hemm
Ey tasayı kaldıran,

192 – Ya kaşifel-ğamm
Ey gamı gideren,

193 – Ya ğafirez-zenb
Ey günahı affeden,

194 – Ya kabilet-tevb
Ey tövbeyi kabul eden,

195 – Ya halikal-halk
Ey yaratılmışların yaratıcısı,

196 – Ya sadikal-vaad
Ey vaadinde sâdık olan,

197 – Ya razikat-tıfl
Ey yavrulara rızık veren,

198 – Ya mufiyel-ahd
Ey sözünü yerine getiren,

199 – Ya alimes-sırr
Ey gizliyi bilen,

200 – Ya falikal-habb
Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

21

201 – Ya Alîyy
Ey her şeyiyle yüce olan Alî,

202 – Ya Vefîyy
Ey sözünden vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,

203 – Ya Velîyy
Ey müminlerin dostu olan Velî,

204 – Ya Ganîyy
Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,

205 – Ya Melîyy
Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,

206 – Ya Zekîyy
Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî,

207 – Ya Radıyy
Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî,

208 – Ya Bedîyy
Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,

209 – Ya Hafîyy
Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî,

210 – Ya Kavîyy
Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,

22

211 – Ya men azharel-cemil
Ey güzeli açığa çıkaran,

212 – Ya men setera alel-kabih
Ey çirkinin üzerini örten,

213 – Ya men la yuahizü bil-cerimeh
Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,

214 – Ya men la yehtiküs-sitr
Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,

215 – Ya azimel-afv
Ey affı büyük olan,

216 – Ya hasenet-tecavüz
Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,

217 – Ya vasial-mağfireh
Ey mağfireti geniş olan,

218 – Ya basital-yedeyni bir-rahmeh
Ey rahmeti bol veren,

219 – Ya sahibe külli necva
Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,

220 – Ya münteha külli şekva
Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,

23

221 – Ya zen-ni’metis-sabiğa
Ey bol nimet sahibi,

222 – Ya zer-rahmetil-vasia
Ey geniş rahmet sahibi,

223 – Ya zel-hikmetil-baliğa
Ey tam hikmet sahibi,

224 – Ya zel-kudretil-kamile
Ey kâmil kudret sahibi,

225 – Ya zel-hüccetil-katıa
Ey kesin hüccet sahibi,

226 – Ya zel-kerametiz-zahira
Ey açık ikram sahibi,

227 – Ya zes-sıfatil-aliye
Ey yüce sıfat sahibi,

228 – Ya zel-izzetid-daime
Ey dâim izzet sahibi,

229 – Ya zel-kuvvetil-metine
Ey metin kuvvet sahibi,

230 – Ya zel-minnetis-sabika
Ey geçmiş minnet sahibi,

24

231 – Ya ahkemel-hakimin
Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,

232 – Ya a’delel-adilin
Ey âdillerin en adâletlisi,

233 – Ya esdakas-sadıkin
Ey doğruların en doğrusu,

234 – Ya ezharaz-zahirin
Ey varlığı açık olanların en açığı,

235 – Ya etherat-tahirin
Ey temiz olanların en temizi,

236 – Ya ahsenel-halikin
Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,

237 – Ya esraal-hasibin
Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,

238 – Ya esmaas-samiin
Ey işitenlerin en iyi işiticisi,

239 – Ya ekremel-ekremin
Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,

240 – Ya erhamer-rahimin
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

241 – Ya eşfeaş-şafiin
Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi,

25

242 – Ya bedias-semavat
Ey semâları yoktan yaratan,

243 – Ya cailez-zulümat
Ey karanlıkları meydana getiren,

244 – Ya alimel-hafiyyat
Ey gizlilikleri bilen,

245 – Ya rahimel-aberat
Ey için için üzülenlere acıyan,

246 – Ya satiral-averat
Ey utanılacak şeyleri örten,

247 – Ya kaşifel-beliyyat
Ey belâları defeden,

248 – Ya muhyiyel-emvat
Ey ölüleri dirilten,

249 – Ya daifel-hasenat
Ey sevapları kat kat yazan,

250 – Ya münzilel-berekat
Ey bereketleri indiren,

251 – Ya şediden-nekamat
Ey cezâları şiddetli olan,

26
252 – Ya Musavvir
Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,

253 – Ya Mukaddir
Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,

254 – Ya Mutahhir
Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,

255 – Ya Münevvir
Ey nûruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,

256 – Ya Mukaddim
Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,

257 – Ya Muahhir
Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,

258 – Ya Müyessir
Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir,

259 – Ya Münzir
Ey kullarını azâbıyla korkutan Münzir,

260 – Ya Mübeşşir
Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübeşşir,

261 – Ya Müdebbir
Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,

27

262 – Ya Rabbel-beytil-haram
Ey Beytül Haramın Rabbi,

263 – Ya Rabbeş-şehril-haram
Ey haram ayların sahibi,

264 – Ya Rabbel-Mescidil-haram
Ey Mescidül Haramın Rabbi,

265 – Ya Rabbel-beledil-haram
Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,

266 – Ya Rabber-rükni vel-makam
Ey Rükn-ü Hacerül-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,

267 – Ya Rabbel-meş’aril-haram
Ey Meş’aril-Haramın Rabbi,

268 – Ya Rabbel-hılli vel-haram
Ey helâl ve haramın Rabbi,

269 – Ya Rabben-nuri vez-zalam
Ey nur ve karanlığın Rabbi,

270 – Ya Rabbet-tahiyyeti ves-selam
Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi,

271 – Ya Rabbel-celali vel-ikram
Ey celâl ve ikrâmın Rabbi,

28

272 – Ya imade men la imade leh
Ey desteği olmayanların desteği,

273 – Ya senede men la senede leh
Ey dayanağı olmayanların dayanağı,

274 – Ya zühre men la zühre leh
Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,

275 – Ya ğıyase men la ğıyase leh
Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı,

276 – Ya hırze men la hırze leh
Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,

277 – Ya fahre men la fahre leh
Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı,

278 – Ya izze men la izze leh
Ey izzeti olmayanların izzeti,

279 – Ya muine men la muine leh
Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,

280 – Ya enise men la enise leh
Ey dostu olmayanların dostu,

281 – Ya ğunyete men la ğunyete leh
Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

29

282 – Ya Kaim
Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim,

283 – Ya Daim
Ey varlığının sonu olmayan Dâim,

284 – Ya Rahim
Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim,

285 – Ya Hakim
Ey mevcudatına hükmeden Hâkim,

286 – Ya Alim
Ey her şeyi bilen Âlim,

287 – Ya Asım
Ey yarattıklarını koruyan Âsım,

288 – Ya Kasım
Ey her şeyi adâletle taksim eden Kâsım,

289 – Ya Salim
Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,

290 – Ya Kabıd
Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd,

291 – Ya Basıt
Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten Bâsıt,

30

292 – Ya asıme menis-ta’sameh
Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,

293 – Ya rahime menis-terhameh
Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,

294 – Ya nasıra menis-tensarah
Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,

295 – Ya hafiza menis-tahfezah
Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,

296 – Ya mükrime menis-tekremeh
Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,

297 – Ya mürşide menis-terşedeh
Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,

298 – Ya muine menis-teaneh
Ey kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden,

299 – Ya muğıse menis-teğaseh
Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,

300 – Ya sariha menis-tasrahah
Ey feryat edenlerin feryâdına koşan,

301 – Ya ğafira menis-tağferah
Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

31

302 – Ya kerimes-safh
Ey affı bol olan,

303 – Ya azimel-menn
Ey iyiliği büyük olan,

304 – Ya kesirel-hayr
Ey hayrı çok olan,

305 – Ya kadimel-fadl
Ey fazlı kadîm olan,

306 – Ya latifes-sun
Ey sanatı güzel olan,

307 – Ya daimel-lütf
Ey lütfü dâim olan,

308 – Ya nafisel-kerb
Ey sıkıntıyı gideren,

309 – Ya kaşifed-durr
Ey zararı kaldıran,

310 – Ya malikel-mülk
Ey mülkün sahibi,

311 – Ya kadıyen-bil-hakk
Ey hak ile hükmeden,

32

312 – Ya azizen la yudam
Ey mağlup edilmeyen Azîz,

313 – Ya latifen la yuram
Ey kendisinden uzaklaşılmayan Lâtîf,

314 – Ya rakiben la yenam
Ey uyumayan gözetleyici,

315 – Ya kaimen la yefut
Ey yok olmayan Mevcûd,

316 – Ya hayyen la yemut
Ey ölmeyen Hayy,

317 – Ya meliken la yezul
Ey yok olmayan Melik,

318 – Ya bakiyen la yefna
Ey fenâ bulmayan Bâkî,

319 – Ya alimen la yechel
Ey cehalet ârız olmayan Âlim,

320 – Ya sameden la yut’am
Ey taama muhtaç olmayan Samed,

321 – Ya kaviyyen la yud’af
Ey zaafa uğratılmayan Kavî,

33
322 – Ya Vahid
Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,

323 – Ya Vacid
Ey istediğini bulan Vâcid,

324 – Ya Şahid
Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid,

325 – Ya Macid
Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,

326 – Ya Raşid
Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,

327 – Ya Bais
Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,

328 – Ya Varis
Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris,

329 – Ya Darr
Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Dârr,

330 – Ya Nafi
Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,

331 – Ya Hadi
Ey kullarına hidayet veren Hâdi,

34

332 – Ya a’zamu min-külli azim
Ey bütün azîmlerden daha Azîm,

333 – Ya ekremü min-külli kerim
Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,

334 – Ya erhamü min-külli rahim
Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,

335 – Ya ahkemü min-külli hakim
Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm,

336 – Ya a’lemü min-külli alim
Ey bütün âlimlerden daha Alîm,

337 – Ya akdemu min-külli kadim
Ey bütün önce yaratılanlardan daha evvel var olan Kadîm,

338 – Ya ekberü min-külli kebir
Ey bütün büyüklerden daha büyük,

339 – Ya ecellü min-külli celil
Ey bütün yücelerden daha Celîl,

340 – Ya eazzü min-külli aziz
Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz,

341 – Ya eltafü min-külli latif
Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif,

35

342 – Ya men hüve fi-ahdihi vefiyy
Ey ahdinde vefalı,

343 – Ya men hüve fi-vefaihi kaviyy
Ey vefasında kuvvetli,

344 – Ya men hüve fi-kuvvetihi aliyy
Ey kuvvetinde yüce,

345 – Ya men hüve fi-uluvvihi karib
Ey yüceliğinde yakın,

346 – Ya men hüve fi-kurbihi latif
Ey yakınlığında latîf,

347 – Ya men hüve fi-lütfihi şerif
Ey lütfünde şerîf,

348 – Ya men hüve fi-şerefihi aziz
Ey şerefinde azîz,

349 – Ya men hüve fi-izzetihi azim
Ey izzetinde azîm,

350 – Ya men hüve fi-azametihi mecid
Ey azametinde mecîd,

351 – Ya men hüve fi-mecdihi hamid
Ey yüceliğinde hamîd,

36

352 – Ya men hüve küllü şey’in hadiün leh
Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,

353 – Ya men hüve küllü şey’in kainün leh
Ey her şey kendisi için var olan,

354 – Ya men hüve küllü şey’in mevcudun leh
Ey her şey kendisi için mevcut olan,

355 – Ya men hüve küllü şey’in münibün leh
Ey her şeyin kendisine döndüğü,

356 – Ya men hüve küllü şey’in haifün minhu
Ey her şeyin kendisinden korktuğu,

357 – Ya men hüve küllü şey’in müsebbihün leh
Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,

358 – Ya men hüve küllü şey’in kaimun bih
Ey her şey onunla ayakta olan,

359 – Ya men hüve küllü şey’in haşiun leh
Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,

360 – Ya men hüve küllü şey’in sairun ileyh
Ey her şeyin kendisine yöneldiği,

361 – Ya men hüve küllü şey’in halikün illa vecheh
Ey ona bakan yüzü müstesnâ her şeyin helâk olduğu,

37

362 – Ya Kâfî
Ey kullarına yeten Kâfi,

363 – Ya Şâfî
Ey her türlü derde devâ veren Şâfi,

364 – Ya Vafî
Ey vaadinde duran Vâfi,

365 – Ya Muafî
Ey maddî ve mânevî dertlere âfiyet veren Muâfi,

366 – Ya Alî
Ey her şeyiyle yüce olan Âli,

367 – Ya Dâi
Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâi,

368 – Ya Radî
Ey iyi kullarından hoşnut olan Râzi,

369 – Ya Kadî
Ey hikmet ve adâletle hükmeden Kâdi,

370 – Ya Bâkî
Ey varlığının sonu olmayan Bâkî,

371 – Ya Hâdi
Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi,

38

372 – Ya men la meferra illa ileyh
Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,

373 – Ya men la mefzea illa ileyh
Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,

374 – Ya men la melcee illa ileyh
Ey kendisinden başka ilticâ edilecek yer olmayan,

375 – Ya men la yütevekkelü illa aleyh
Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,

376 – Ya men la maksade illa ileyh
Ey kendisinden başka maksut olmayan,

377- Ya men la mencee illa ileyh
Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,

378 – Ya men la yurğabu illa ileyh
Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen,

379 – Ya men la yu’bedu illa iyyah
Ey kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen,

380 – Ya men la yüsteanü illa minh
Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,

381 – Ya men la havle vela kuvvete illa bih
Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

39

382 – Ya hayral-merhubin
Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,

383 – Ya hayral-matlubin
Ey matlupların en hayırlısı,

394 – Ya hayral-merğubin
Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,

395 – Ya hayral-mes’ulin
Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,

396 – Ya hayral-maksudin
Ey maksut olanların en hayırlısı,

397 – Ya hayral-mezkurin
Ey zikredilenlerin en hayırlısı,

398 – Ya hayral-meşkurin
Ey şükredilenlerin en hayırlısı,

399 – Ya hayral-mahbubin
Ey sevilenlerin en hayırlısı,

400 – Ya hayral-münzilin
Ey indirenlerin en hayırlısı,

401 – Ya hayral-müste’nisin
Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

40

402 – Ya men hüve haleka fesevva
Ey yaratıp düzene koyan,

403 – Ya men hüve kaddera feheda
Ey takdir edip hedefe götüren,

404 – Ya men hüve yekşifül-belva
Ey belâyı kaldıran,

405 – Ya men hüve yesmeun-necva
Ey gizli yakarışı işiten,

406 – Ya men hüve yünkızül-ğarka
Ey batmışı kurtaran,

407 – Ya men hüve yüncil-helka
Ey helâk olana necât veren,

408 – Ya men hüve yeşfil-merda
Ey hastaya şifa veren,

409 – Ya men hüve emate ve ehya
Ey öldüren ve dirilten,

410 – Ya men hüve edhake ve ebka
Ey güldüren ve ağlatan,

411 – Ya men hüve edalle ve ehda
Ey saptıran ve hidâyete erdiren,

41

412 – Ya Gafir
Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gâfir,

413 – Ya Satir
Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,

414 – Ya Kahir
Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,

415 – Ya Kadir
Ey her şeye gücü yeten Kâdir,

416 – Ya Nazır
Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır,

417 – Ya Fatır
Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,

418 – Ya Şakir
Ey kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren Şâkir,

419 – Ya Zakir
Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir,

420 – Ya Nasır
Ey dostlarına yardım eden Nâsır,

421 – Ya Cabir
Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,

42

422 – Ya men hüve fil-berri vel-bahri sebilüh
Ey karada ve denizde yolu olan,

423 – Ya men hüve fil-afaki ayatüh
Ey dış âlemde âyetleri bulunan,

424 – Ya men hüve fil-ayati burhanüh
Ey âyetlerinde delili olan,

425 – Ya men hüve fil-memati kudretüh
Ey ölümlerde kudreti tecellî eden,

426 – Ya men hüve fil-kuburi izzetüh
Ey kabirlerde izzeti olan,

427 – Ya men hüve fil-kıyameti milketüh
Ey Kıyâmette saltanatı olan,

428 – Ya men hüve fil-hisabi heybetüh
Ey hesapta heybeti olan,

429 – Ya men hüve fil-mizani kazaüh
Ey Mîzanda hükmü olan,

430 – Ya men hüve fil-cenneti rahmetüh
Ey Cennette rahmeti olan,

431 – Ya men hüve fin-nari azabüh
Ey ateşte azabı olan,

43

432 – Ya men hüve ileyhi yehrebül-haifun
Ey korkanların kendisine kaçtığı,

433 – Ya men hüve ileyhi yefzeul-müznibun
Ey günahkârların kendisine sığındığı,

434 – Ya men hüve ileyhi yaksidül-münibun
Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,

435 – Ya men hüve ileyhi yelceül-âsun
Ey âsilerin kendisine ilticâ ettiği,

436 – Ya men hüve ileyhi yerğabüz-zahidun
Ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği,

437 – Ya men hüve fihi yetmeul-hâtiun
Ey hatâlıların kendisine ümit beslediği,

438 – Ya men hüve yeste’nisü bihil-müridun
Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,

439 – Ya men hüve yeftehiru bihil-muhsinun
Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,

440 – Ya men hüve aleyhi yetevekkelül-mütevekkilun
Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,

441 – Ya men hüve yeskünü bihil-mukinun
Ey kuvvetle îman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

44

442 – Ya akrabu min-külli karib
Ey bütün yakınlardan daha yakın,

443 – Ya ehabbu min-külli habib
Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,

444 – Ya a’zamu min-külli azim
Ey bütün büyüklerden daha büyük,

445 – Ya eazzü min-külli aziz
Ey bütün izzet sahiplerinden daha azîz,

446 – Ya ekva min-külli kaviy
Ey bütün kuvvetlilerden daha kavî,

447 – Ya eğna min-külli ğaniy
Ey bütün zenginlerden daha zengin,

448 – Ya ecvedü min-külli cevad
Ey bütün cömertlerden daha cömert,

449 – Ya er’afü min-külli rauf
Ey bütün şefkatlilerden daha raûf,

450 – Ya erhamü min-külli rahim
Ey bütün merhametlilerden daha rahîm,

451 – Ya ecellü min-külli celil
Ey bütün yücelerden daha yüce,

45

452 – Ya Karib
Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb,

453 – Ya Rakib
Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,

454 – Ya Habib
Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,

455 – Ya Mucib
Ey kullarının duâlarına cevap veren Mucîb,

456 – Ya Hasib
Ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören Hasîb,

457 – Ya Tabib
Ey bütün dertlere devâ veren Tabîb,

458 – Ya Basir
Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,

459 – Ya Habir
Ey her şeyden haberdar olan Habîr,

460 – Ya Münir
Ey her şeyi nûruyla aydınlatan Münîr,

461 – Ya Mübin
Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,

46

462 – Ya ğaliben ğayra mağlub
Ey mağlûp olmayan Galip,

463 – Ya sanian ğayra masnu
Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr,

464 – Ya halikan ğayra mahluk
Ey mahlûk olmayan Yaratıcı,

465 – Ya maliken ğayra memluk
Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,

466 – Ya kahiran ğayra makhur
Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,

467 – Ya rafian ğayra merfu
Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,

468 – Ya hafizan ğayra mahfuz
Ey korunmayan Koruyucu,

469 – Ya nasiran ğayra mensur
Ey yardım edilmeyen Yardım Edici,

470 – Ya şahiden ğayra ğaib
Ey gaip olmayan Şahit,

471 – Ya kariben ğayra baid
Ey uzak olmayan yakın,

47

472 – Ya nuran-nur
Ey nurların nuru,

473 – Ya münevviran-nur
Ey nurları nurlandıran,

474 – Ya musavviran-nur
Ey nurlara sûret ve şekil veren,

475 – Ya halikan-nur
Ey nurları yaratan,

476 – Ya mukaddiran-nur
Ey nurları takdir eden,

477 – Ya müdebbiran-nur
Ey nurları idâre eden,

478 – Ya nuran kable külli nur
Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,

479 – Ya nuran ba’de külli nur
Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur,

480 – Ya nuran fevka külli nur
Ey bütün nurların üstünde olan Nur,

481 – Ya nuran leyse mislehu nur
Ey hiçbir nûrun Kendisine benzemediği Nur,

48

482 – Ya men atauhu şerif
Ey bağış ve ihsânı şerefli olan,

483 – Ya men fi’lühü latif
Ey fiili latîf olan,

484 – Ya men lütfuhu mukim
Ey lütfü dâim olan,

485 – Ya men ihsanuhu kadim
Ey ihsânı kadîm olan,

486 – Ya men kavlühü hak
Ey sözü hak olan,

487 – Ya men va’dühü sıdk
Ey vaadi doğru olan,

488 – Ya men afvühü fadl
Ey affı fazıl olan,

489 – Ya men azabühü adl
Ey azâbı adâlet olan,

490 – Ya men zikruhu hulv
Ey zikri tatlı olan,

491 – Ya men ünsühü leziz
Ey dostluğu lezzetli olan,

49

492 – Ya Münevvil
Ey kullarına nîmet ihsan eden Münevvil,

493 – Ya Mufassıl
Ey bütün müşkülleri halleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran Mufassıl,

494 – Ya Mübeddil
Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,

495 – Ya Müsehhil
Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,

496 – Ya Müzellil
Ey istediğini zelîl kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,

497 – Ya Münezzil
Ey kitaplar ve bereketler indiren; dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,

498 – Ya Muhavvil
Ey kâinattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hâle sevk eden Muhavvil,

499 – Ya Mücemmil
Ey her şeyi münâsip şekilde güzelleştiren Mücemmil,

500 – Ya Mükemmil
Ey her şeyi kemâle erdiren Mükemmil,

501 – Ya Mufaddıl
Ey istediğini istediğine üstün kılan Mufaddıl,

50

502 – Ya men yera vela yüra
Ey her şeyi gören, fakat kendisi görülmeyen,

503 – Ya men yahluku vela yuhlak
Ey her şeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan,

504 – Ya men yehdi vela yuhda
Ey her şeye yol gösteren, fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,

505 – Ya men yuhyi vela yuhya
Ey hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,

506 – Ya men yut’imu vela yut’am
Ey her şeyi doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,

507 – Ya men yüciru vela yücar
Ey her şeyi koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,

508 – Ya men yakdı vela yukda aleyh
Ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,

509 – Ya men yahkümu vela yuhkemu aleyh

Ey hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,

510 – Ya men lem yelid velem yuled
Ey doğurmayan ve doğmayan

511 – Ve lem yekün lehü küfüven ehad
Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan

51

512 – Ya nimel-habib
Ey en güzel Sevgili,

513 – Ya nimet-tabib
Ey en güzel Tabip,

514 – Ya nimel-hasib
Ey en güzel hesap gören,

515 – Ya nimel-karib
Ey en güzel Yakın,

516 – Ya nimer-rakib
Ey en güzel Gözetleyici,

517 – Ya nimel-mücib
Ey en güzel Cevap Veren,

518 – Ya nimel-enis
Ey en güzel Dost,

519 – Ya nimel-vekil
Ey en güzel Vekîl,

520 – Ya nimel-mevla
Ey en güzel Efendi,

521 – Ya nimen-nasir
Ey en güzel Yardımcı,

52

522 – Ya sürurel-arifin
Ey kendisini tanıyanların sevinci,

523 – Ya enisel-müridin
Ey kendisini arzulayanların dostu,

524 – Ya muğisel-müştakin
Ey kendisine müştâk olanların imdâdına koşan,

525 – Ya habibet-tevvabin
Ey tövbekârların sevgilisi,

526 – Ya razıkal-mukıllin
Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,

527 – Ya recael-müznibin
Ey günahkârların ümidi,

528 – Ya kaşifel-mekrubin
Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,

529 – Ya müneffisen anil-mağmumin
Ey gamlılara nefes aldıran,

530 – Ya müferricen anil-mahzunin
Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,

531 – Ya ilahel-evveline vel-ahirin
Ey evvel ve âhirlerin ilâhı,

53

532 – Ya Rabbel-cenneti ven-nar
Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,

533 – Ya Rabben-nebiyyine vel-ahyar
Ey peygamberler ve hayırlıların Rabbi,

534 – Ya Rabbes-sıddikine vel-ebrar
Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,

535 – Ya Rabbes-sığari vel-kibar
Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,

536 – Ya Rabbel-hububi vel-esmar
Ey dânelerin ve meyvelerin Rabbi,

537 – Ya Rabbel-enhari vel-eşcar
Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,

538 – Ya Rabbes-sahara vel-kıfar
Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,

539 – Ya Rabbel-abidi vel-ahrar
Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,

549 – Ya Rabbel-i’lani vel-ısrar
Ey açığa çıkarma ve gizlemelerin Rabbi,

541 – Ya Rabbel-leyli ven-nehar
Ey gece ve gündüzün Rabbi,

54

542 – Ya men lahika fi-külli şeyin ilmüh
Ey ilmi her şeye ulaşan,

543 – Ya men nefeze bi-külli şeyin basaruh
Ey basarı her şeye nüfûz eden,

544 – Ya men belağat ila-külli şeyin kudretüh
Ey kudreti her şeye bâliğ olan,

545 – Ya men la yuhsil-ibadü na’maeh
Ey nîmetleri sayılamayan,

546 – Ya men la teblüğul-halaiku şükreh
Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,

547 – Ya men la tüdrikül-efhamu celaleh
Ey zihinlerin, yüceliğini idrak edemediği,

548 – Ya men la tenalül-evhamü künheh
Ey hayallerin, hakîkatine erişemediği,

549 – Ya menil-azametü vel-kibriyau ridauh
Ey azamet ve kibriyâ örtüsü olan,

550 – Ya menil-heybetü ves-sultanü behauh
Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,

551 – Ya men teazzeze bil-izzi bekauh
Ey bekası izzetle yücelenen

55

552 – Ya men lehül-meselül-a’la
Ey en yüce misâller Kendisine ait olan,

553 – Ya men lehüs-sıfatül-ula
Ey en yüce sıfatlar Kendisine ait olan,

554 – Ya men lehül-ahiretü vel ula
Ey âhiret ve dünya Kendisine âit olan,

555 – Ya men lehül-Cennetül-Me’va
Ey Cennetül-Mevâ’nın sahibi,

556 – Ya men lehün-naru vel-leza
Ey Cehennem ve ateşin sahibi,

557 – Ya men lehül-ayatül-kübra
Ey en büyük âyetler sahibi,

558 – Ya men lehül-esmaül-hüsna
Ey en güzel isimler sahibi,

559 – Ya men lehül-hükmü vel-kada
Ey hüküm ve kazâ sahibi,

560 – Ya men lehüs-semavatül-ula
Ey yüce göklerin sahibi,

561 – Ya men lehül-arşu ves-sera
Ey arş ve yerin sahibi,

56

562 – Ya Afüvv
Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,

563 – Ya Gafur
Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafûr,

564 – Ya Vedud
Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd,

565 – Ya Şekur
Ey rızâsı için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,

566 – Ya Sabur
Ey âsileri hemen cezâlandırmayıp, çok sabreden Sabûr,

567 – Ya Rauf
Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf,

568 – Ya Atuf
Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,

569 – Ya Kuddus
Ey bütün mahlûkatı maddî ve manevî kirlerden arındıran Kuddüs,

570 – Ya Hayy
Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,

571 – Ya Kayyum
Ey gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan Kayyûm,

57

572 – Ya men hüve fis-semai azametuh
Ey semâda azameti görülen,

573 – Ya men hüve fil-ardi ayatüh
Ey yerde âyetleri tecellî eden,

574 – Ya men hüve fi-külli şeyin delailüh
Ey her şeyde delilleri bulunan,

575 – Ya men hüve fil-bihari acaibüh
Ey denizde acâip sanatları bulunan,

576 – Ya men yebdeul-halka sümme yuiduh
Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten,

577 – Ya men hüve fil-cibali hazainuh
Ey dağlarda hazineleri bulunan,

578 – Ya men ahsene külli şey’in halakah
Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,

579 – Ya men ileyhi yurceül-emrü küllüh
Ey bütün işler kendisine dönen,

580 – Ya men zahera fi-külli şey’in lütfüh
Ey her şeyde lütfü açıkça görünen,

581 – Ya men yuarrifül-halaika kudreteh
Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,

58

582 – Ya habibe men la habibe leh
Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,

583 – Ya tabibe men la tabibe leh
Ey tabibi olmayanların tabibi,

584 – Ya mucibe men la mucibe leh
Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların Mucîbi,

585 – Ya şefika men la şefika leh
Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,

586 – Ya refika men la refika leh
Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,

587 – Ya şefia men la şefia leh
Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların Şefîi,

588 – Ya muğise men la muğise leh
Ey imdâdına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi,

589 – Ya delile men la delile leh
Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,

590 – Ya kaide men la kaide leh
Ey rehberi olmayanların rehberi,

591 – Ya rahime men la rahime leh
Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,

59

592 – Ya kafiye menistekfah
Ey Kendisini her şeye bedel yeter görenlerin Kâfisi,

593 – Ya hadiye menistehdah
Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi,

594 – Ya kaliye menisteklah
Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,

595 – Ya daiye menisted’ah
Ey Kendisini çağıranları Cennetine dâvet eden,

596 – Ya şafiye menisteşfah
Ey Kendisinden şifa isteyene şifa veren,

597 – Ya kadiye menistekdah
Ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,

598 – Ya muğniye menisteğnah
Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,

599 – Ya mufiye menistevfah
Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,

600 – Ya mukavviye menistakvah
Ey kuvvet ve güç isteyenlere kâfi kuvvet veren,

601 – Ya veliyye menistevlah
Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

60

602 – Ya Evvel
Ey her şeyden önce olan Evvel,

603 – Ya Ahir
Ey her şeyden sonra olan Âhir,

604 – Ya Zahir
Ey varlığı apaçık görünen Zâhir,

605 – Ya Batın
Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın,

606 – Ya Halık
Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık,

607 – Ya Razık
Ey her şeyi münâsip bir şekilde rızıklandıran Râzık,

608 – Ya Sadık
Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sâdık,

609 – Ya Sabık
Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık,

610 – Ya Saik
Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik,

611 – Ya Falik
Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Fâlık,

61

612 – Ya men yukallibül-leyle ven-nehar
Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,

613 – Ya men halekaz-zulümati ven-nur
Ey karanlıkları ve nûru yaratan,

614 – Ya men cealez-zılle vel-harur
Ey gölgeleri ve harâreti meydana getiren,

615 – Ya men sehharaş-şemse vel-kamer
Ey güneş ve aya boyun eğdiren,

616 – Ya men halekal-mevte vel-hayat
Ey ölümü ve hayatı yaratan,

617 – Ya men lehül-halku vel-emr
Ey yaratmak ve emretmek Kendisine âit olan,

618 – Ya men lem yettahiz sahibeten ve la velede
Ey eş ve evlât edinmeyen,

619 – Ya men lem yekün lehü şerikün fil-mülk
Ey mülkünde hiçbir şerîki olmayan,

620 – Ya men lem yekün lehü veliyyün-minez-züll
Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,

621 – Ya men lehül-havlü vel-kuvveh
Ey havl ve kuvvet kendisine âit olan,

62

622 – Ya men ya’lemü muradel-müridin
Ey Kendisini arzulayanların murâdını bilen,

623 – Ya men yemlikü havaices-sailin
Ey Kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,

624 – Ya men yesmeu eninel-valihin
Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,

625 – Ya men yera bükael-haifin
Ey Kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,

626 – Ya men ya’lemü damiras-samitin
Ey suskunların içinden geçenleri bilen,

627 – Ya men yerâ nedemen-nadimin
Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedâmetini gören,

628 – Ya men yakbelü uzret-taibin
Ey tövbekârların özrünü kabul eden,

629 – Ya men la yuslihu amelel-müfsidin
Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,

630 – Ya men la yudiu ecrel-muhsinin
Ey iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmeyen,

631 – Ya men la yeb’udu an-kulubil-arifin
Ey Kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan,

63

632 – Ya daimel-beka
Ey bekası dâim olan,

633 – Ya ğafirel-hata
Ey hatâları bağışlayan,

634 – Ya samiad-dua
Ey duâları işiten,

635 – Ya vasial-ata
Ey ihsânı geniş olan,

636 – Ya rafias-sema
Ey gökleri yükselten,

637 – Ya kaşifel-bela
Ey belâları defeden,

638 – Ya azimes-sena
Ey medih ve senâsı büyük olan,

639 – Ya kadimes-sena
Ey varlığının parıltısı kadîm olan,

640 – Ya kesirel-vefa
Ey vefâsı çok olan,

641 – Ya şerifel-ceza
Ey mükâfatı şerefli olan,

64

642 – Ya Gaffâr
Ey çok affeden Gaffâr,

643 – Ya Settâr
Ey bütün ayıpları örten Settâr,

644 – Ya Kahhâr
Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr,

645 – Ya Cebbâr
Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr,

646 – Ya Sabbâr
Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr,

647 – Ya Rezzâk
Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk,

648 – Ya Fettâh
Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh,

649 – Ya Allâm
Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm,

650 – Ya Vehhâb
Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,

651 – Ya Tevvâb
Ey bütün tövbeleri kabul eden Tevvâb,

65

652 – Ya men halekani ve sevvani
Ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan,

653 – Ya men razekani ve rabbani
Ey bana rızık veren ve terbiye eden,

654 – Ya men et’ameni ve sekani
Ey beni yedirip içiren,

655 – Ya men karrabeni ve ednani
Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,

656 – Ya men asameni ve kefani
Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen,

657 – Ya men hafizani ve kelani
Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,

658 – Ya men veffekani ve hedani
Ey bana tevfîk edip hidâyet eden,

659 – Ya men eazzeni ve ağnani
Ey beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,

660 – Ya men emateni ve ahyani
Ey beni öldürüp dirilten,

661 – Ya men aneseni ve avani
Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,

66

662 – Ya men yuhikkul-hakka bi-kelimatih
Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,

663 – Ya men la muakkibe li-hükmih
Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,

664 – Ya men la radde li-kadaih
Ey kazâsını geri çevirecek kimse olmayan,

665 – Ya men yehulü beynel-mer’i ve kalbih
Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,

666 – Ya men yakbelüt-tevbete an-ibadih
Ey kullarından tövbeyi kabul eden,

667 – Ya men la tenfeuş-şefaatü illa biiznih
Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,

668 – Ya menis-semavatü matviyyetün bi-yeminih
Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,

669 – Ya men hüve a’lemu bimen dalle an sebilih
Ey yolundan sapanları en iyi bilen,

670 – Ya men yüsebbihür-ra’dü bi-hamdihi velmelaiketü min-hifetih
Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla Kendisini tesbih ettiği,

671 – Ya men yürsilür-riyaha büşran beyne yedey rahmetih
Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen,

67

672 – Ya men cealel-arda mihada
Ey yeri beşik yapan,

673 – Ya men cealel-cibale evtada
Ey dağları direk yapan,

674 – Ya men cealeş-şemse siraca
Ey güneşi kandil kılan,

675 – Ya men cealel-kamera nura
Ey ay’ı nur kılan,

676 – Ya men cealel-leyle libasa
Ey geceyi örtü yapan,

677 – Ya men cealen-nehara meaşa
Ey gündüzü maîşet zamanı yapan,

678 – Ya men cealen-nevme sübata
Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan,

679 – Ya men ceales-semae binaa
Ey semâyı bina kılan,

680 – Ya men cealel-eşyae ezvaca
Ey eşyayı çift çift yaratan,

681 – Ya men cealen-nara mirsada
Ey ateşi gözcü kılan,

68

682 – Ya Şefi
Ey gerçek şefaat sahibi Şefî,

683 – Ya Semi
Ey gizli açık her sesi işiten Semî,

684 – Ya Refi
Ey istediğini yükselten Rafî,

685 – Ya Meni
Ey istediğini engelleyen Menî,

686 – Ya Bedi
Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedî,

687 – Ya Seri
Ey hesâbı en süratli bir şekilde gören Serî,

688 – Ya Beşir
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr,

689 – Ya Nezir
Ey kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla korkutan Nezîr,

690 – Ya Kadir
Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr,

691 – Ya Muktedir
Ey her şeye gücü yeten Muktedir,

69

692 – Ya hayyu kable külli hayy
Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,

693 – Ya hayyu ba’de külli hayy
Ey bütün dirilerden sonra bâkî kalacak gerçek hayat sahibi,

694 – Ya hayyül-lezi la yüşbihuhu şey
Ey hiçbir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,

695 – Ya hayyül-lezi leyse kemislihi hayy
Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,

696 – Ya hayyül-lezi la yüşarikühü hayy
Ey hiçbir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,

697 – Ya hayyül-lezi la yahtacü ila-hayy
Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,

698 – Ya hayyül-lezi yümitu külle hayy
Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,

699 – Ya hayyül-lezi yerzuku külle hayy
Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,

700 – Ya hayyül-lezi yuhyil-mevta
Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,

701 – Ya hayyül-lezi la yemut
Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi,

70

702 – Ya men lehu zikrün la yünsa
Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,

703 – Ya men lehu nurun la yutfa
Ey söndürülemeyen nûrun sahibi,

704 – Ya men lehu senaun la yuhsa
Ey had ve hesâba gelmeyen medih ve senâ sahibi,

705 – Ya men lehu nuitün la tüğayyer
Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,

706 – Ya men lehu niamün la tuad
Ey sayılamayan nîmetler sahibi,

707 – Ya men lehu mülkün la yezul
Ey zevâl bulmayan saltanat sahibi,

708 – Ya men lehu celalün la yükeyyef
Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celâl sahibi,

709 – Ya men lehu kadaun la yüred
Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,

710 – Ya men lehu sıfatün la tübeddel
Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,

711 – Ya men lehu kemalün la yüdrek
Ey tam idrak edilemeyen kemâl sahibi,

71

712 – Ya rabbel-alemin
Ey âlemlerin Rabbi,

713 – Ya malike yevmid-din
Ey amellerin karşılıklarının verildiği Kıyamet Gününün sahibi,

714 – Ya men yuhibbüs-sabirin
Ey sabredenleri seven,

715 – Ya men yuhibbüt-tevvabin
Ey tövbe edenleri seven,

716 – Ya men yuhibbül-mütetahhirin
Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,

717 – Ya men yuhibbül-muhsinin
Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,

718 – Ya men hüve hayrun-nasırin
Ey yardım edenlerin en hayırlısı,

719 – Ya men hüve hayrül-fasılin
Ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,

720 – Ya men hüve hayrü’ş-şakirin
Ey iyi amellere bol karşılık verenlerin en hayırlısı,

721 – Ya men hüve a’lemü bil-müfsidin
Ey ifsat edenleri en iyi bilen,

72

722 – Ya Mübdi
Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdî,

723 – Ya Muid
Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd,

724 – Ya Hafiz
Ey her şeyi muhafaza eden Hafîz,

725 – Ya Muhit
Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît,

726 – Ya Hamid
Ey hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd,

727 – Ya Mecid
Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd,

728 – Ya Mukit
Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît,

729 – Ya Muğis
Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan Mugîs,

730 – Ya Muizz
Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,

731 – Ya Müzill
Ey istediğini zelil kılan Müzill,

73

732 – Ya men hüve ehadün bila dıddin
Ey zıddı olmayan Ehad,

733 – Ya men hüve ferdün bila niddin
Ey dengi bulunmayan Ferd,

734 – Ya men hüve samedün bila aybin
Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,

735 – Ya men hüve vitrün bila şef’in
Ey çifti bulunmayan Vitr,

736 – Ya men hüve rabbün bila vezirin
Ey veziri bulunmayan Rab,

737 – Ya men hüve ğaniyyün bila fakrin
Ey fakirliği bulunmayan Ganî,

738 – Ya men hüve sultanün bila azlin
Ey azledilemeyen Sultan,

739 – Ya men hüve melikün bila aczin
Ey acizden münezzeh olan Melîk,

740 – Ya men hüve mevcudün bila mislin
Ey benzeri olmayan Mevcûd,

74

741 – Ya men hüve zikruhu şerefün liz-zakirin
Ey zikri Kendisini zikredenlere büyük şeref olan,

742 – Ya men hüve şükrühü fevzün liş-şakirin
Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan,

743 – Ya men hüve hamdühü fahrun lil-hamidin
Ey hamdı Kendisini övenlere büyük iftihar vesilesi olan,

744 – Ya men hüve taatühü necatün lil-mutiin
Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan,

745 – Ya men hüve babuhü meftuhun lit-talibin
Ey kapısı, Kendisini arayanlara açık olan,

746 – Ya men hüve sebilühü vadıhun lil-müminin
Ey yolu müminlere zâhir ve belli olan,

747 – Ya men hüve ayatühü bürhanün lin-nazırin
Ey âyetleri bakanlar için kesin delil olan,

748 – Ya men hüve kitabühü tezkiretün lil-mukınin
Ey kitabı kuvvetli îman sahipleri için öğüt olan,

749 – Ya men hüve afvühü melceün lil-müznibin
Ey affı günahkarlar için sığınak olan,

750 – Ya men hüve rahmetühu karibün lil-muhsinin
Ey rahmeti muhsinler için yakın olan,

75

751 – Ya men tebarakesmuh
Ey ismi yüce ve mübarek olan,

752 – Ya men teala cedduh
Ey şan ve makamı yüksek olan,

753 – Ya men celle senauh
Ey senâ ve övgüsü büyük olan,

754 – Ya men la ilahe ğayruh
Ey kendisinden başka ilâh olmayan,

755 – Ya men tekaddeset esmauh
Ey isimleri mukaddes olan,

756 – Ya men yedumu bekauh
Ey bekâsı devam eden,

757 – Ya menil-azametü behauh
Ey azameti, bahâ ve kadri olan,

758 – Ya menil-kibriyau ridauh
Ey büyüklük perdesi olan,

759 – Ya men la yuhsa alauh
Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan,

760 – Ya men la yuaddu na’mauh
Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,

76

761 – Ya Muîn
Ey kullarına yardım eden Muîn,

762 – Ya Mübîn
Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübîn,

763 – Ya Emin
Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn,

764 – Ya Mekin
Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn,

765 – Ya Metin
Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve Kendisine güvenilen Metîn,

766 – Ya Şedid
Ey azap ve ikâbı şiddetli olan Şedîd,

767 – Ya Şehid
Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd,

768 – Ya Raşid
Ey bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd,

769 – Ya Hamîd
Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd,

770 – Ya Mecîd
Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd,

77

771 – Ya zel-arşil-mecid
Ey yüce Arşın sahibi,

772 – Ya zel-kavlis-sedid
Ey dosdoğru sözün sahibi,

773 – Ya zel-fadlir-reşid
Ey yerli yerince yapılan fazıl ve kerem sahibi,

774 – Ya zel-batşiş-şedid
Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,

775 – Ya zel-va’di vel-vaid
Ey vaad ve tehdit sahibi,

776 – Ya kariben ğayra baid
Ey uzak olmayan yakın,

777 – Ya men hüvel-veliyyül-hamid
Ey en fazla övgüye lâyık olan dost,

778 – Ya men hüve ala-külli şeyin şehid
Ey her şeyi müşahedesi altında tutan,

779 – Ya men hüve leyse bi-zallamin lil-abid
Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,

780 – Ya men hüve akrebu ileyhi min-hablil-verid
Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,

78

781 – Ya men la şerike lehu ve la vezir
Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,

782 – Ya men la şebihe lehu ve la nazir
Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,

783 – Ya halikaş-şemsi vel-kameril-münir
Ey güneş ve nurlu ayın yaratıcısı,

784 – Ya muğniyel-baisil-fakir
Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,

785 – Ya razikat-tıflis-sağir
Ey küçük yavrulara rızık veren,

786 – Ya rahimeş-şeyhil-kebir
Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,

787 – Ya ismetel-haifil-müstecir
Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı,

788 – Ya men hüve bi-ibadihi basir
Ey kullarının her halini gören,

789 – Ya men hüve bi-havaicil-ibadi habir
Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,

790 – Ya men hüve ala-külli şeyin kadir
Ey her şeye gücü yeten,

79

791 – Ya zel-cudi ven-niam
Ey cömertlik ve nimetler sahibi,

792 – Ya zel-fadli vel-kerem
Ey fazıl ve kerem sahibi,

793 – Ya zel-be’si ven-nekam
Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi,

794 – Ya halikal-levhi vel-kalem
Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan,

795 – Ya bariez-zerri ven-nesem
Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,

796 – Ya mülhimel-arabi vel-acem
Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,

797 – Ya kaşifed-durri vel-elem
Ey zarar ve elemi gideren,

798 – Ya alimes-sirri vel-himem
Ey gizli sır ve kaygıları bilen,

799 – Ya men lehül-beytü vel-haram
Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi,

800 – Ya men yahlükul-eşyae minel-adem
Ey eşyayı yoktan yaratan,

80

801 – Ya Adil
Ey gerçek adalet sahibi Âdil,

802 – Ya Kabil
Ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden Kâbil,

803 – Ya Fadıl
Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,

804 – Ya Fail
Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fâil,

805 – Ya Kafil
Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,

806 – Ya Cail
Ey her şeyi meydana getiren Câil,

807 – Ya Kamil
Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,

808 – Ya Fatır
Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran Fâtır,

809 – Ya Talib
Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,

810 – Ya Matlub
Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,

81

811 – Ya men en’ame bi-havlih
Ey güç ve havliyle nimet veren,

812 – Ya men ekreme bi-tavlih
Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,

813 – Ya men âde bi-lütfih
Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,

814 – Ya men teazzeze bi-kudretih
Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,

815 – Ya men kaddera bi-hikmetih
Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen,

816 – Ya men hakeme bi-tedbirih
Ey tedbîriyle hükmeden,

817 – Ya men debbera bi-ilmih
Ey ilmiyle her şeyi idare eden,

818 – Ya men tecaveze bi-hilmih
Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,

819 – Ya men dena fi-uluvvih
Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,

820 – Ya men ala fi-dünüvvih
Ey yakınlığında yüceliği tezâhür eden,

82

821 – Ya men yahluku ma yeşa
Ey dilediğini yaratan,

822 – Ya men yef’alü ma yeşa
Ey dilediğini yapan,

823 – Ya men yehdi men yeşa
Ey dilediğine hidayet eden,

824 – Ya men yudillu men yeşa
Ey dilediğini saptıran,

825 – Ya men yağfiru limen yeşa
Ey dilediğini bağışlayan,

826 – Ya men yuazzibu men yeşa
Ey dilediğine azap eden,

827 – Ya men yetubu ala men yeşa
Ey dilediğinin tövbesini kabul eden,

828 – Ya men yusavviru fil-erhami keyfe yeşa
Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren,

829 – Ya men yezidü fil-halki ma yeşa
Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan,

830 – Ya men yahtassu bi-rahmetihi men yeşa
Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,

83

831 – Ya men lem yettehiz sahibeten vela velede
Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen,

832 – Ya men la yüşrikü fi-hükmihi ehade
Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,

833 – Ya men ceale li-külli şey’in kadra
Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden,

834 – Ya men lem yezel rahime
Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,

835 – Ya cailel-melaiketi rusüle
Ey melekleri elçi kılan,

836 – Ya men ceale fis-semai büruce
Ey semâda burçlar meydana getiren,

837 – Ya men cealel-arda karara
Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,

838 – Ya men ceale minel-mai beşere
Ey insanı bir damla sudan yaratan,

839 – Ya men ahsa külle şey’in adede
Ey her şeyi sayarak hesabını yapan,

840 – Ya men ehata bi-külli şey’in ilme
Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,

84

841 – Ya Ferd
Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,

842 – Ya Vitr
Ey zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,

843 – Ya Ehad
Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,

844 – Ya Samed
Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,

845 – Ya Emced
Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,

846 – Ya Eazz
Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,

847 – Ya Ecell
Ey sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecell,

848 – Ya Ehakk
Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan Ehakk,

849 – Ya Eberr
Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr,

850 – Ya Ebed
Ey varlığının sonu olmayan Ebed,

85

851 – Ya ma’rufe men arefeh
Ey Kendisini tanımak isteyenlerin mârufu,

852 – Ya ma’bude men abedeh
Ey Kendisine ibâdet edenlerin mâbudu,

853 – Ya meşkure men şekerah
Ey Kendisine şükredenlerin meşkûru,

854 – Ya mezkura men zekerah
Ey Kendisini zikredenlerin mezkûru,

855 – Ya mahmude men hamideh
Ey Kendisini övenlerin mahmûdu,

856 – Ya mevcude men talebeh
Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,

857 – Ya mevsufe men vehhadeh
Ey Kendisini bir tanıyanların mevsûfu,

858 – Ya mahbube men ehabbeh
Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,

859 – Ya merğube men eradeh
Ey Kendisini arzulayanların merğubu,

860 – Ya maksude men enabe ileyh
Ey dergâhına dönenlerin maksudu,

86

861 – Ya men la mülke illa mülkeh
Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,

862 – Ya men la yuhsil-ibadü senaeh
Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği,

863 – Ya men la tasiful-halaiku celaleh
Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği,

864 – Ya men la yüdrikül-ebsaru kemaleh
Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği,

865 – Ya men la yeblüğul-efhamü sıfateh
Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü,

866 – Ya men la yenalül-efkaru kibriyaeh
Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,

867 – Ya men la yuhsinül-insanü nüuteh
Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,

868 – Ya men la yuraddül-ibadü kadaeh
Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği,

869 – Ya men zahara fi-külli şeyin ayatüh
Ey her şeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,

87

870 – Ya habibel-bekkain
Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,

871 – Ya senedel-mütevekkilin
Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,

872 – Ya hadiyel-mudıllin
Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,

873 – Ya veliyyel-mü’minin
Ey müminlerin dost ve sahibi,

874 – Ya enisez-zakirin
Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,

875 – Ya akderal-kadirin
Ey bütün güçlülerden daha güçlü,

876 – Ya ebsaran-nazırin
Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,

877 – Ya a’lemel-alimin
Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,

878 – Ya mefzeal-melhufin
Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı,

879 – Ya ensaran-nasırin
Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,

88

880 – Ya Mükrim
Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,

881 – Ya Muazzim
Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzım,

882 – Ya Müna’im
Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’ım,

883 – Ya Mu’ti
Ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren Mu’ti,

884 – Ya Muğni
Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî,

885 – Ya Muhyi
Ey canlılara hayat veren Muhyî,

886 – Ya Mübdi
Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdî,

887 – Ya Mürdi
Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî,

888 – Ya Münci
Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî,

889 – Ya Muhsin
Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn,

89

890 – Ya kafiye külli şey
Ey her şeye kâfi,

891 – Ya kaimen ala-külli şey
Ey her şeyi idare eden kaim,

892 – Ya men la yüşbihuhu şey
Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen,

893 – Ya men la yezidu fi-mülkihi şey
Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan,

894 – Ya men la yenkusu min-hazainihi şey
Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan,

895 – Ya men la yehfa aleyhi şey
Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan,

896 – Ya men leyse kemislihi şey
Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,

897 – Ya men biyedihi mekalidü külli şey
Ey her şeyin anahtarı elinde olan,

898 – Ya men vesiat rahmetühü küllü şey
Ey rahmeti her şeyi kuşatan,

899 – Ya men yebka ve yefna küllü şey
Ey her şey fâni olduğu halde Kendisi bâkî kalan,

90

900 – Ya men la ya’lemül-ğaybe illa hu
Ey gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen,

901 – Ya men la yasrifüs-sûe illa hu
Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse defedemeyen,

902 – Ya men la yüdebbirül-emre illa hu
Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen,

903 – Ya men la yağfirüz-zünube illa hu
Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,

904 – Ya men la yukallibül-kalbe illa hu
Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen,

905 – Ya men la yahlukul-halka illa hu
Ey mahlûkatı Kendisinden başkası yaratamayan,

906 – Ya men la yutimmün-ni’mete illa hu
Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan,

907 – Ya men la yünezzilül-ğayse illa hu
Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan,

908 – Ya men la yuhyil-mevta illa hu
Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,

909 – Ya men la yuğni alet-tahkiki illa hu
Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,

91

910 – Ya Kaşif
Ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif,

911 – Ya Faric
Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric,

912 – Ya Fatih
Ey her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih,

913 – Ya Nasır
Ey kullarına yardım eden Nâsır,

914 – Ya Damin
Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin,

915 – Ya Amir
Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir,

916 – Ya Nahi
Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhî,

917 – Ya Reca
Ey kullarının ümidi olan Recâ,

918 – Ya Mürteca
Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ,

919 – Ya Azimer-reca
Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmür-Recâ,

92

920 – Ya muined-duafa
Ey zayıfların yardımcısı,

921 – Ya kenzel-fukara
Ey fakirlerin hazînesi,

922 – Ya sahibel-ğuraba
Ey gariplerin sahibi,

923 – Ya nasırel evliya
Ey dostların yardımcısı,

924 – Ya kahiral-a’da
Ey düşmanların kahredicisi,

925 – Ya rafias-sema
Ey gökleri yükselten,

926 – Ya kaşifel-bela
Ey belâları kaldıran,

927 – Ya enisel-evliya
Ey dostların can yoldaşı,

928 – Ya habibel-etkıya
Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,

929 – Ya ilahel-ağniya
Ey zenginlerin mabudu,

93

930 – Ya evvele külli şeyin ve ahirah
Ey her şeyin evveli ve âhiri,

931 – Ya ilahe külli şeyin ve saniah
Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı,

932 – Ya razika külli şeyin ve halikah
Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı,

933 – Ya fatıra külle şeyin ve melikeh
Ey her şeyin yaratıcısı ve sultânı,

934 – Ya kabida külli şeyin ve basıtah
Ey her şeyi daraltan ve genişleten,

935 – Ya mubdie küllü şeyin ve muideh
Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden,

936 – Ya müsebbibe külli şeyin ve mukaddirah
Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,

937 – Ya mürebbiye külli şeyin ve müdebbirah
Ey her şeyi terbiye ve idâre eden,

938 – Ya mükevvira külli şeyin ve muhavvileh
Ey her şeyi döndüren ve değiştiren,

939 – Ya muhyiye külli şeyin ve mümiteh
Ey her şeyi dirilten ve öldüren,

94

940 – Ya hayra zakirin ve mezkur
Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı,

941 – Ya hayra şakirin ve meşkur
Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı,

942 – Ya hayra hamidin ve mahmud
Ey övülenlerin ve övenlerin en hayırlısı,

943 – Ya hayra şahidin ve meşhud
Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı,

944 – Ya hayra dain ve med’uv
Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı,

945 – Ya hayra mücibün ve mücab
Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı,

946 – Ya hayra munisin ve enis
Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

947 – Ya hayra sahibin ve celis
Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı,

948 – Ya hayra maksudin ve matlub
Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı,

949 – Ya hayra habibin ve mahbub
Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,

95

950 – Ya men hüve li-men deahü mücib
Ey kendisini çağıranlara cevap veren,

951 – Ya men hüve li-men etaahü habib
Ey kendisine itaat edenleri seven,

952 – Ya men hüve li-men ehabbehü karib
Ey kendisini sevenlere yakın olan,

953 – Ya men hüve bi-men eradehü alim
Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,

954 – Ya men hüve li-men recahü kerim
Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,

955 – Ya men hüve bi-men asahü halim
Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan,

956 – Ya men hüve fi-hilmihi hakim
Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,

957 – Ya men hüve fi-hükmihi azim
Ey hükmünde büyük olan,

958 – Ya men hüve fi-azametihi rahim
Ey azametinde merhametli olan,

959 – Ya men hüve fi-ihsanihi kadim
Ey ihsânında kadîm olan,

96

960 – Ya Müsebbib
Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,

961 – Ya Mukarrib
Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,

962 – Ya Muakkıb
Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib,

963 – Ya Mukallib
Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren Mukallib,

964 – Ya Mukaddir
Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir,

965 – Ya Mürettib
Ey her şeyi düzene koyan Mürettib,

966 – Ya Murağğib
Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib,

967 – Ya Müzekkir
Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,

968 – Ya Mükevvin
Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,

969 – Ya Mütekebbir
Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir,

97

970 – Ya men la yüşğıluhu sem’un an-sem’in
Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,

971 – Ya men la yemneuhu fi’lün an-fi’lin
Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan,

972 – Ya men la yülhihi kavlün an-kavlin
Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,

973 – Ya men la yuğallituhu süalün an-süalin
Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,

974 – Ya men la yübrimuhu ilhahul-mülihhin
Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,

975 – Ya men şeraha bil-İslami sudurel-mü’minin
Ey müminlerin kalplerini İslâm’la genişleten,

976 – Ya men etabe bi-zikrihi kulubel-muhbitin
Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden,

977 – Ya men la yağibu an-kulubil-müştakin
Ey kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan,

978 – Ya men hüve ğayetü muradil-müridin
Ey kendisini arzulayanların son arzusu,

979 – Ya men la yahfa aleyhi şey’ün fil-alemin
Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,

98

980 – Ya men hüve ilmühü sabık
Ey her şeyi var olmadan bilen,

981 – Ya men hüve va’dühü sadık
Ey vaadi doğru olan,

982 – Ya men hüve lütfühü zahir
Ey lütfü açık olan,

983 – Ya men hüve emrühü ğalib
Ey emri üstün ve galip olan,

984 – Ya men hüve kitabuhu muhkem
Ey kitabı sağlam olan,

985 – Ya men hüve kadauhu kain
Ey kaza ve hükmü var olan,

986 – Ya men hüve kur’anuhu mecid
Ey Kur’ân’ı yüce olan,

987 – Ya men hüve mülkühü kadim
Ey saltanatı kadîm olan,

988 – Ya men hüve fadluhu mukim
Ey fazıl ve keremi dâim olan,

989 – Ya men hüve arşuhu azim
Ey Arşı büyük olan,

99

990 – Ya rabbel-erbab
Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,

991 – Ya müfettihal-ebvab
Ey bütün kapıları açan,

992 – Ya müsebbibel-esbab
Ey sebepler tasarrufunda bulunan,

993 – Ya mu’tıyes-sevab
Ey sevapları veren,

994 – Ya mülhimes-savab
Ey doğruları ilham eden,

995 – Ya münşies-sehab
Ey bulutları yoktan yaratan,

996 – Ya şedidel-ikab
Ey azap ve ikabı şiddetli olan,

997 – Ya serial-hisab
Ey hesabı süratli gören,

998 – Ya men lehül-iyab
Ey dönüş kendisine olan,

999 – Ya ğafuru ya tevvab
Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,

100

Ya Rabbena Ey Rabbimiz

Ya İlahena Ey İlâhımız

Ya Seyyidena Ey Seyyidimiz

Ya Mevlana Ey Mevlâmız

Ya Nasırana Ey Yardımcımız

Ya Hafizena Ey Koruyucumuz

Ya Kadirena Ey Kâdirimiz

Ya Razıkena Ey Râzıkımız

Ya Delilena Ey Delilimiz

Ya Muğisena Ey Medetkârımız
Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen-nar.
Ey Allah’ım, ey Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden halâs eyle, muhafaza et, necat ver!
Ve afina va’fu anna ve edhil-nel Cennete dare kudsike meal-ebrar.
Allah’ım, bize âfiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennete koy.
Bi-afvike ya Mücir, bi-fadlike ya Gaffar.
Bunu sadece affınla yap, ey kullarını azaptan koruyan Mücîr! Fazıl ve kereminle olsun, ey bütün günahları bağışlayan Gafur!
Ve es’elüke bi-hakkı hazihil-esmail-kerimetiş-şerifeti ves-sıfatil-celiletil-latifeti en-tusalli ala-seyyidina Muhammedin ve ala-alihi ve sahbihi bi-adedi hasenati Muhammedin
Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve lâtif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma, onun yaptığı iyilikler sayısınca salât ve selâm eyle!
bismillah, hasbiyallah, la ilahe illallah, şehidallah, kul-hüvallah, maşaallah, Rabbiyallah, tebarekallah, tealallah, tevekkeltü alallah, fese-yekfikehümullah, ve hüves-semiul-alim.
Allah’ın ismiyle. Allah bana kâfi. Allah’tan başka ilâh yok. Allah her şeye şahit. De ki; O Allah’tır. Allah’ın dilediği olur. Rabbim Allah’tır. Allah’ın şânı yücedir. Allah âlîdir. Allah’a tevekkül edip güvendim. Allah onlara karşı sana kâfidir. O her şeyi işiten ve bilendir.
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül-eman la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik
Bütün kusurlardan münezzehsin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah’ım! Eman ver bize, eman diliyorum. Sana olan medih ve senâları sayıp dökemiyorum. Sen, Zâtını övdüğün gibisin.
ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur,
Ey bütün kemâl sıfatlarını taşıyan hakikî Ma’bud olan Allah! Ey bütün mahlûkata rızık verip merhamet eden Rahman! Ey ahirette sâlih kullarına lütuflarda bulunacak olan Rahîm! Ey bütün günahları bağışlayan Gafûr! Ey kullarının ibâdet ve şükürlerine bol mükâfatla karşılık veren Şekûr!
es’elüke bima ahsaytehu aleyke min-esmaikel-hüsna ve sıfatikel-ulya ve kelimatiket-tammeti en tağfire li ve li-valideyye ve li-üstadi Saidin-Nursi ve li-talebeti resailin-nur ve li-cemiil-mü’minine vel mü’minati vel-müslimine vel-müslimati el-ahyai minhüm vel-emvat.
Zâtın için saydığın güzel isimlerin, yüce sıfatların ve eksiksiz kelimelerin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki, beni, anne-babamı, Üstadım Said Nursî’yi, Nur Talebelerini ve bütün erkek ve kadın mümin ve Müslümanlardan hayatta olan ve ölenleri bağışla!
Ve terhamena rahmeten tuğnina biha an rahmeti men sivake min-halkike
Bize öyle bir merhamette bulun ki, Senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın!
ve en takdiye havayicena ve tu’tiyena sualena fid-dünya vel ahireti ve tahtime lena bis-seadeti veş-şehadeti vel-kerameti vel-büşra inde firakid-dünya
Dünyada ve ahirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve dilediğimizi ihsan eyle! Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saâdet, şehâdet, ikram ve müjdeyle vermemizi nasip eyle!
ve tecziye Muhammeden sallallahü aleyhi ve sellem anna ma hüve ehlühü ve müstahakkuh.
Bizim adımıza Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı lâyık ve müstahak olduğu şeylerle mükâfatlandır.
Ve en la tekilena ala-enfüsina tarfete aynin vela ila-ehadin-min-halkik.
Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bizi ne nefsimize, ne de yaratıklarından hiç birine havâle etme!
Ve tusliha lena şe’nena ve en tahrusena bi-aynikelleti la tenamu ve tahfezana bi-rüknikellezi la yüramu ya zelcelali vel-ikram.
İşlerimizi ıslah edip, yoluna koy! Bizi, hiç zâil olmayan ilim ve sıyânetinle himâye eyle! Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri muhâfaza eyle, ey Celâl ve İkram Sahibi!
Ve en tasrife anna ve ammen ullika aleyhi hazihil-esmau afetel-cinni vel-insi veş-şeyatin ve zelzeletel ardi ve dekdeketel-cibali min-haşyetih. Ve afetettauni vel-vebai ve aynes-sui ve veceal-cevarihi ve sairel-afat.
Bizden ve bu isimleri üzerinde taşıyan kimselerden cin, insan ve şeytanlardan gelecek âfetleri, yer sarsıntılarını ve Allah korkusundan meydana gelen dağ parçalanışlarını, tâun ve vebâ musîbetlerini, kem gözleri, vücut ağrılarını ve diğer felâketleri def eyle!
Ve tahfezana min-külli şerrin ve suin.
Bizi bütün şer ve kötülüklerden muhâfaza et.
Ve terzukanas-selamete vel-afiyete vel hayra fid-dünya vel-ahireti bi-rahmetike ya erhamer-rahimin.
Rahmetinle bize dünyada ve âhirette selâmet, âfiyet ve hayır nasip eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi!
Ve sallallahü ala-seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.
Allah, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.), onun âl ve Ashâbına sallât ve selâm eylesin!
Velhamdü lillahi rabbil-alemin.
Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Reklamlar
 
Yorum yapın

Yazan: 10 Temmuz 2015 in ESMA ÜL HÜSNA

 

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: