RSS

ESMA DERSLERİ – 11 – EL KUDDÛS (C)

08 Tem

EL KUDDÛS )A(

            “Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmanirRahıym

EL KUDDÛS

Temiz olmak manasında 5. bâbtan K-D-S mastarından türemiş, mübalağa bildiren bir sıfattır. Pak, temiz, kusurlardan arınmış anlamındadır. Gözlerle görülebilen pisliği gidermek anlamındaki tathirden farklıdır.

Kuddûs isminin sadece zât-ı ilâhî için kullanılabileceği ve her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olma manasına geldiği konusunda görüş birliği vardır.

Zât-ı ilâhînin takdis yoluyla tenzih edilmesi: O’nun kemâle aykırı olan özelliklerden (nekâis) ve erdemliliğin zıddı bulunan niteliklerden (uyûb) uzak olması ve yüce tutulması demektir. Bu tenzih alanına bütün yaratılmışlık vasıfları dahil olduğu gibi Allah’ın şerîki, benzeri, ayrıca çocukları olması gibi tevhidi bozan özellikler de dahildir.

Takdis, tef’il bâbından olup teksir ifade eder. Pislikten çok uzak tutmak, pek temiz tutmak manasındadır.

Cenâb-ı Hakk, insanın yaratacağında meleklere:

Ve alleme AdemelEsmâe küllehâ sümme aradahum alelMelâiketi fekale enbiûniy BiEsmâi hâülâi in küntüm sadikıyn;

Kalu sübhaneKE lâ ilme lenâ illâ mâ ‘allemtenâ inneKE ENTEl AliymulHakiym. (Bakara/30-31)

Hatırla ki Rabbın meleklere Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis esip dururken, yeryüzünde fesat çıkartacak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? Dediler. Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi.

Bunu söylediğinde melekler:

Kalu sübhaneKE lâ ilme lenâ illâ mâ ‘allemtenâ inneKE ENTEl AliymulHakiym. (Bakara/32)

Derler. Melekler takdis ve tesbihin kendi temizlik ve arınmışlıklarıyla ilgili olduğundan hareketle yaratacağın varlık kan döküp fesat çıkartacak, seni ise bu hâl takdis ve tesbihe engel olur demişlerdir.

Melekler arzın kendi bulundukları âlemin aşağısında olduğunu, orada yaratılacak bir halifenin de oraya uygun bir yaşantıya sahip olacağını, bu yaşantı ve aşağılık durumun Allah’ı tesbih ve takdise aykırı olacağını biliyorlardı. Allah’ın kendi eliyle, kendini takdis ve tesbih etmeyecek birini halife seçmesini istemiyorlar. Sorun insanın yaratılması değil, varlıklar arasında insanın, hem de (dünyadaki) aşağı bir âlemde bulunan insanın halife kılınması sorunudur. Halifenin kendini o makama lâyık görenin nezahetine, kudsiyetine uygun olması gerektiğinden hareket ediyorlar. Kan dökecek, fesat çıkartacak birinin, işi gücü tesbih ve takdis olan varlıklar dururken halife seçilmesidir sorun. İki türlü anlaşılabilir:

I – Sana ait takdisât ile arz-ı takdis eyleriz. Yani senin kudsiyetini ifade ederiz, demek olur.

II – Senin için devamlı olarak kendimizi temizler, temiz tutarız, demek olur.

Yukarıdaki paragrafta anlatıldığı gibi olunca da sadece takdisinde bulunduğumuz varlığın her türlü eksikliklerden uzak olması yanında takdisi gerçekleştirecek varlığın da kendisi günah sayılan hareketlerden uzak tutması gerekecektir. Hata inandığı Rabbının istemediği hâllerden uzaklaşmanın bizzat kendisi en önemli takdis olacaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır: Kuddûs, gayet mukaddes, her şâibeden münezzeh, her vasfında ekmel, tahdid ve tasvire sığmaz, hiçbir leke kabul etmez, tertemiz, pampak, bütün temizlik, bütün medha lâyık kemâlât, fedâil ve mehâsin onundur. Hiçbir şey O’nun saha-i kudretine yetişemez hiçbir tahdid ve tasavvura sığmaz, hiçbir şirk, şerik kabul eylemez. Mülküne kimseyi ortak etmez. Haksızlık yapmaz ve lekelei şeyler O’na yanaşamaz. Ne oğlana ihtiyacı vardır ne kıza, ne dosta muhtaçtır ne de yardımcıya.

Cennete haziretülkuds denir, dünyevî âfetlerden temiz olduğu için. Cebrâil’e ruhulkuds denir, resullere vahyi tebliğ konusunda ayıplardan temiz olduğundan. Beytülmukaddes denir, günahlardan arınacak mekân olduğu için.

Halîmî; Kuddûs’un manası, fedâil ve mehâsin ile Memduh demektir. Sarih tesbih takdisi tazammun eder. Sarih takdis de tesbihi tazammun eder. Çünkü mezmumların nefyi medayihi isbat demektir. Nitekim şeriki yok, şebihi yok dememiz onun vahid, ehad olduğunu ispattır. Kimseye zulmetmez dememiz hükmünde adl olduğunu ispattır. Medayihi ispat da mezmumları nefydir. Kadîr dememiz aczi nefydir. Şu kadar ki o şöyledir dediğimizde de zahiri takdistir, o şöyle değildir dediğimizde  zahiri tesbihtir. Sonra takdisin zımnında tesbih tesbihin zımnında takdis bulunur ki ikisi ihlas suresinde cem olmuştur. Takdis ve tesbihin ikisi de tevhid ile nefh-i teşrik ve teşbihe râcîdir.

İhlas suresinin ilk iki âyeti

Kul HUvAllâhu Ehad. Allâhus Samed. (İhlas/1-2)

Takdisi: Allah ahaddır (birdir), sameddir (her türlü ihtiyaç kendisinden istenilendir), son iki ayeti

Lem yelid ve lem yûled; Ve lem yekün leHU küfüven ehad. (İhlas/3-4)

(Doğurmadı, doğurulmadı, dengi yoktur) de tesbihi ifade eder. Yani Allah’ta bulunanlarla onu nitelendirmek takdis, bulunmayanların onda olmadığını söylemek tesbihtir.

Takdiste tazim, tesbihte tenzih anlamı vardır ki bunlar birbirlerini bütünlerler. Takdiste Allah’ın mevsuf olduğu temizlik, izzet, büyüklük gibi sıfatların ona verilmesi ve ilan edilmesi, tesbihte ise Allah’ın her türlü şirk ve sapıklığa mensup olanların, ona isnat ettikleri yaraşmayan şeylerden tenzih edilmesi anlamı galiptir.

Kuddûs, kendisiyle nitelendiği her şeyden temiz ve nezih olan demektir. O, ebrarın nefislerini günah kirlerinden temizlemiştir, kötüleri ise alınlarından ve ayaklarından yakalamıştır. Her ikisi de meseleyi gereği gibi düşünen ve anlayan kimse için Hakk’ın kudsiyet ve tenzihliğinin neticeleridir. Konevî

Taberî’ye göre: Tüm kötülüklerden arınmış olan sıfatlarına seni nispet ederiz ve seni inkâr eden küfr ehlinin sana izafe ettiği şerlerden seni tenzih ederiz demektir.

Gazalî, Kuddûs’u hissin anladığı hayalin tasavvur ettiği vehmin vehmeylediği, kalbin düşündüğü ve fikrin hükmettiği her türlü vasıftan münezzehtir şeklinde tanımlar. Ayıplardan, kusurlardan münezzehtir demeyi, ayıp ve kusurların varlığını, var olacağını ima ettirebileceğinden bir edepsizlik sayar. Kuddûs’u “insanların çoğunun kemâl sıfatı olduğunu sandıkları sıfatlardan münezzehtir” şeklinde anlamlandırır.

Gazalî’ye göre insanların Allah’ın takdis ve tenzihi konusunda takip ettikleri yol şöyledir: Önce kendilerine bakarlar, kendi sıfatlarını öğrenirler. Bu sıfatları da kemâl ve noksan sıfatları diye ikiye ayırırlar, kendileri için kemâl sıfatı saydıklarını (ilim, irade, kudret, sem’i, basar, kelam) kemâl sıfatı sayarlar. Kendileri için noksan kabul ettikleri sıfatları (cehalet, acz, körlük, sağırlık) da noksan sıfatları sayarlar. Bundan sonra da Allah’ı övmek için kendileri için kemâl saydıkları sıfatlarla nitelerler, noksan saydıkları sıfatlardan da tenzih ederler. Oysa Allah, insanların kendileri için noksanlık saydıkları vasıflardan uzak olduğu gibi/kadar kemâl saydıklarından da uzaktır. Bu sıfatlardan söz edilmemiş olsaydı mevzubahis edilmezdi.

“Kuddûs”  mukaddes manasına takdis”ten müştaktır. Mana-yı lugavîsi “tathir”dir. Ve ıstılahta “Hakk’ı imkân ve ihtiyaçtan ve nakaıs-i kevniyyeden ve kendinin gayrı bulunan mevcudata nisbeten kemâl addolunan kemâlattan, cenûbına lâyık olmayan şeyden tathirdir. “zira Hak Sübhanehu ve Teâlâ ve onun kemâlât-ı zâtiyyesi, akıl ve vehim ve hayal ile idrak olunan kemâlattan a’la ve ecelldir. Nitekim ehli kemâlden bir zât-ı şerîf Cenâb-ı Kibriyâ’ya hitabe buyurur: Rubaî (farsçadır, Türkçesi) Ey noksandan pâk ve ey ademden Müberra olan zât-ı Celîl. Senin vasfında akıl ileriye bir adım atabilir mi? A’ma olan kulağıyla renkleri ve suretleri nasıl görür? Veyahut sağır, göz ile Elhan ve nağmeyi nasıl işitebilir?” Fusus Şerhi. A.konuk. c2.s.1

Kuşeyrî, kulun kuddûs isminden alabileceği nasibi şu şekilde ifade etmiştir: Kuddûs isminin muhtevasını tam anlamıyla kavrayan kimse Allah rızası uğruna nefsini aşağı arzulara uymaktan, servetini haram şüphesinden, zamanını ona muhalefet kirinden, kalbini dünya alâkalarının sebep olacağı lekelerden, ruhunu fanî mekânlarda barınmaktan ve içindeki gücü yabancı ilgilerden uzak tutar. Böyle bir kişi, Allah’a taptığı manevi muhtevasıyla hiçbir yaratığa kul olma zilletine düşmez; O’nu müşahede ettiği kalbiyle hiçbir mahlûka tazimde bulunmaz; elinde bulunan bir dünya nimetini yitirmekten etkilenmez ve tuttuğu yoldan Allah’a ulaşmadan geri dönmez.

Mukaddes, “her çeşit kusur ve ayıptan münezzeh ve uzak” anlamına gelir. Bu anlamdan sadece Allah ve onun sıfatları fiilleri ve isimleri mukaddestir. Kur’an’da mukaddes melekten (ruhul-kudüs):

ve ateyna Iysebne Meryemel beyyinati ve eyyednahü Bi Ruh-ıl Kudüs. (Bakara/87)

Meryem oğlu Îsâ’ya da mucizeler verdik. Ve onu ruhul-kudüs (Cebrail) ile destekledik. (Bakara/87) aynısı 253. Âyet.) mukaddes vadiden:

İnneke Bil vadil mukaddesi Tuva. (Tâhâ/12)

Çünkü sen kutsal vasi Tuvâ’dasın.

İz nadahu Rabbuhu BilVadilMukaddesi Tuva. (Naziât/16)

Kutsal vadi Tuvâ’da rabbi ona şöyle seslenmişti.

Ve mukaddes arzdan:

Ya kavmidhulül Ardal mukaddesetelletiy ketebAllâhu leküm. (Mâide/21)

 Ey kavmim, Allah’ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes toprağa girin bahsedilmekte fakat insanın kudsiyetinden söz edilmemektedir.

El Muvatta’da yer alan bir rivayette Ebudderda’nın Selman-ı Farisi’ye mektup yazarak Arz-ı mukaddese gelmesini istediği, onun da toprağın kimseyi takdis etmediğini, ancak kişinin amelinin kendisini takdis edeceğini belirttiği kaydedilir. Kur’an’da nefsi tezkiyesinden söz edilmekte ve bunun kurtuluşun şartı olduğu (eş-Şems 91/9), Allah’ın müminleri arındırıp temizlediği (al-Maide 5/6, el-Ahzab 33/33) ve temizleri sevdiği (el-Bakara2/222, et-Tevbe 9/108) vurgulanmaktadır.

Gazzalî, kulun kudsiyetten nasip almasının zihnini maddî ve dünyevî her şeyden, iradesini bedenî arzulardan temizlemesi anlamına geldiğini söyler. Hakim Tirmizî, âbid, zahid ve takvâ sahiplerini arzî, nebî ve velîleri arşî olarak nitelemiş ve bunların kudsîler olduğunu belirtmiştir. Temiz ruhları ve nefsleri kudsîler diye niteleyen sûfîler bu ruhların bulunduğu âleme de âlem-i kuds adını verirler. Kudsî olan melekler de bu âlemde bulunur.

İbn Arabî’ye göre kudsiyet biri zâtî diğeri arazî olmak üzere iki türlüdür. Allah’ın kuddûs ismiyle O’nun zâtının kudsiyeti dile getirilir. Arazî kudsiyette eksiklik söz konusu olur. İnsan nefsini riyazetle, ahlâkını mücahedeyle, aklını mükâşefeyle, organlarını yasaklardan uzak tutmak ve emirlere uymakla takdis edebilir, yani günahtan ve kusurdan temizleyip olgunlaştırabilir. DİA. Kuddise Sırruh maddesi.

Gazalî, kulun kudsiyet kazanmasından bahsederken şöyle söyler: kulun münezzehliği (kudisyeti) ilmini ve iradesini tenzih etmesidir. İlmini tenzih etmesi, tahayyül edilenlerden, hissedilenlerden, vehmedilenlerden ve hayvanatın ortak olduğu her türlü idraklerden onu korumasıdır. Gerçekten Allah’ın kuddûs isminden hissesini almak isteyen insan, ilmini hayallerle vehimlerden korur. Duyularla elde edilen bilgilere saplanıp kalmaz. Hayvanların da ortak olduğu idrak derecelerinden kendilerini sıyırır. Tersine, bütün düşünüşlerini ve ilmini ezelî, ilâhî ve duyularla idrak edilmekten uzak meseleler üzerine teksif eder. Kendi zâtında duyularla bilinen ve hayalleriyle uğraşılan şeylerin hepsinden sıyrılır. Duyu organları ve hayal gücü yok olsa dahî bütün aydınlığı ile bakî kalabilecek şerefli, küllî ve ilâhî ilimlere sarılır. Bu şerefli, küllî ve ilâhî ilimler değişen ve her an için yok olan fânî şahıslarla değil, ezelî-ebedî malûmatla alâkalıdır.

Kulun iradesine gelince, onu da şehvet, gazap, yeme, içme, giyme, nikâhlanma, bakma… gibi beşerî zevkler etrafında döner olmaktan korur. Yine ancak zahirî duyular vasıtasıyla ve kalp ile nâil olunan zevklere de iltifat etmez. Kuddûs isminden nasibini alan kimse Allah’tan başkasını murad etmez. İradesinden yalnız O vardır. Allah’tan başka hiç bir şeyden zevk almaz. Yalnız Allah’a kavuşmaktan zevk duyar. Öyle ki eğer içindeki bütün nimetleriyle beraber cennet kendisine sunulsa asla iltifat etmez. Ev değil ancak evin sahibi ile kanaat eder… Bir şeyi murad edenin azizliği o şeyin azizliği nisbetindedir. Bir kimsenin bütün himmet ve gayreti midesine giren olursa, kıymeti de midesinden çıkan olur. Allah’tan başka gayesi olmayanın derecesi de gayesinin derecesi miktarıncadır. Her kimin ilmi hislerle ve hayallerle bilinen şeyler derecesinden yükselir ve iradesi de şehevî arzuların doğurduğu neticelerden temizlenirse işte o kuds bahçesinin tam ortasına konmuştur. İlâh’i Ahlâk, 140

Kutsal: E. Durkheim’e göre tüm dinî inanışlar ya kutsal ya da profan olaylar şeklinde tasnif edilir. Kutsal; olağanüstü, aşkın ve gündelik olayların oluş doğrultusunun dışında görülen ve o şekilde tecrübe edilen olayları içerir. Modern toplumlarda kültürün rasyonalizasyonundan meydana gelen kutsal gerçekliğin bir geri çekilmesi vukubulmuştur. Geniş anlamıyla kutsal şiddete, işgale ya da kirletmeye karşı korunmuş olan şeydir. Terim dinî bir mahiyettedir, ama onunla sınırlı değildir…. Bu anlamda kutsal, saygı duyulan, hürmet edilen ve ebedî anlamı taşır.

Din bağlamında kutsalın anlamı hem daha dar hem daha kesindir. Burada kutsal özgül olarak din tarafından, şiddete, işgale ve kirletmeye karşı korunan şeydir. Bu nedenle o, din tarafından ya da din adına takdir edilen, kutsal ve dokunulmuş olandır. Bu kullanımda kutsal profanın zıddıdır. Durkheim şunları söyler: Kutsal olan şey, kesinlikle profanın dokunmaması gereken ve cezaya uğramadan dokunamayacağı şeydir… Kutsal bizzat gerçekliğin doğasında bulunur ve normal insanlık, kişinin fıtrî olarak gerçeği gerçek olmayandan ayırt ettiği bir kutsal duygusuna sahip olarak doğar. Fakat modern insan öyle bir duruma gelmiştir ki bu doğal duygu bile neredeyse unutulmuş kutsalın bir “tanımı”nın yapılması ihtiyacı baş göstermiştir. Şunu kaydetmek ilginç olacaktır ki kutsal olanı akıl-dışına bağlama yolunda R. Otto’nun ki gibi girişimler içinde bulunduğumuz yüzyılda oldukça ilgi görmüştür. Bu olgu şunu göstermektedir: zihnî hakikatin ya da bilginin kutsalla olan ilişkisi, bilginin kutsal içeriğinden soyulmasının sonucu olarak kesinlikle görmezden gelinmiştir. Üstelik sekülerleşmiş bir dünyada kutsal, anlaşılmaz bir şey olarak görüldüğü profan dünyanın perspektifinden görülmeye başlanmıştır… Kutsalın anlamına yaklaşmanın belki de en kestirme yolu, onun ebedî olanla ilişkisini kurmak olacaktır. İnsanın kutsala ilişkin duygusu ebedî ve değişmez olana duyduğu duygudan, onun gerçekte olduğu şeye olan nostaljisinden başka bir şey değildir. Zira o kendi varlığının cevheri içinde ve hepsinden önce değişmez olanı bilmek v ebedî olanı düşünmek üzere yaratılan aklı içinde kutsalı taşımaktadır.

Birinci olarak aşkın olan, ikinci olarak bir mutlak hakikat özelliğine sahip olan, üçüncü olarak da sıradan insan düşüncesinin anlayış ve kavrayış gücünden kaçan şey kutsaldır. M. Armağan, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

Kutsal kavramı, bir din içerisindeki unsurları birbirine bağlayarak o dinin bütünlüğünü sağlayan veya kuşatan en temel eleman olup din bilimlerinin ana konularındandır. Herhangi bir dinde inançlı kabul edilen kişiyi Tanrıya, ritüele, cemaate, doktrine ve ahlâka bağlayan, onun din çerçevesinde kalmasıan katkıda bulunan temel tecrübe kutsal duygusudur.

Kutsalı belirleyen en önemli unsur kişinin, kaynağı tabiatüstü sayılan varlığa sevgi ve korkuya dayalı bir duyguyla bağlanma eylemidir. Kutsal çiğnenmemesi gereken bir olgudur. Bunu sağlayacak olan da dünyevî ve uhrevî veya uhrevî müeyyidelerdir. Kudsiyet. DİA. Kürşat Demirci.

Dinimizce kutsal sayılan hususlar ve bunlara karşı işlenmiş tahkir, istihza ve saygısızlıkların müeyyideleri daha çok fıkıh kitaplarının elfaz-ı küfür bahislerinde yer alır. İnanılması gereken hususlara karşı istihfaf, istihza, istihkar anlamı taşıyan inanış, söylem ve davranışların müeyyideleri vardır. Bu müeyyideler aynı zamanda kutsallığın alanını ve sınırlarını da belirleyen yaptırımlardır.

Kutsala duyulan, gösterilen saygıyı Allah’a ibadetle karşılaştırmak ibadeti yüceltmek şeklinde anlaşılıyor gibi gözükse bile “saygı”yı ibadet derecesi ve şekline dönüştürmek, seviyesine indirgemek anlamına da gelecektir. Kutsalı belirlemek yegâne kuddûs olan Allah’a ait olduğu gibi müeyyidelerini belirlemek de Allah’a ve oradan hareketle fıkıh ilmine ait bir konudur.

Hadîsler de kuddûs: Kullar sabaha ulaştıklarında bir münadî şöyle seslenir:

Kuddûs ve melik olanı tesbih ediniz. (Kenzülummal).

Berâ (r.a.) den: bir adam Aleyhissalâtü vesselâm efendimize gelerek vahşet (melankoli, hüzün, korku, kaygı) ten şikâyet etti. Aleyhissalâtü vesselâm efendimiz ondan:

Sübhanel melikil kuddusi rabbi ver ruhi celleltes semavati vel arda bil izzeti vel ceberut.

Hiçbir eksikliği olmayan, Her şeyin sahibi, Gökleri ve yeri izzet ve şerefiyle çepeçevre saran Meleklerin ve Ruh’un Rabbini tesbih ederim ( Taberani | Mucem-ul Kebir )

Sözünü çoğaltmasını istedi. Adam da bu sözü söyledi de ondan vahşet gitti. Taberanî’nin Kebirinden. (Kenzülummal).

Aleyhissalâtü vesselâm’ın vitri kıldığında ilk rekâtte A’lâ suresini, ikincide Kâfirûn, üçüncü rekatte İhlas suresini okuduğu bitirdiğinde de üç kez:

Çokça takdis edilen mutlak hükümdar olan Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Sözünü tekrarladığı rivayet edilir. (Nesai rivayetinde ise üçüncüsünde yüksek bir sesle ve uzatarak şöyle der. “Meleklerin ve Ruhun rabbi”)

Aişe (r.a.) validemizden: Resûlullah (s.a.v.) rukû ve secdesinde.

O, Çokça tesbih ve takdis edilendir. Sözünü söylerdi. Ahmed b. Hanbel, Müsned.

  Etrafını nurdan dağların çevirdiği, üzerinde nurdan mızraklarla nurdan meleklerin bulunduğu bir denizi vardır Allah’ın. Bu melekler denizin etrafında şöylece seslenirler:

Subhane zil mülki vel melekûti, Subhanel zil ızzeti vel ceberut, Subhanel hayyillezî lâ yemût, Sübbuhun, Kuddusün rabbune ve Rabbu’l-melaiketi ve’r-ruh..

Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün mahlûkatın sahibi olan Rabbimiz her türlü noksanlıktan uzaktır. Her şeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini Rabbimizi tenzih ederim. Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır.

Kim bu sözü günde veya ayda veya senede veya ömründe bir kere söylerse Allah Teâlâ geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Günahları denizköpüğü kadar olsa veya ölmek üzere olsa veya savaştan kaçmak bile olsa. Enes’ten. Deylemî. Kenzülummal.

Bu ismin Allah Teâlâ için ifade ettiği anlamlar:

1 – Yegâne Kuddûs Allah’tır.

2 – Allahu Teâlâ aynı zamanda kutsallığın kaynağıdır da; kutsallığı o belirler, şartlarını o koyar, kutsallığa erecek veya ermeyecek olanları o belirler.

3 – Sadece zâtı değil sıfatları, isimleri, fiilleri, kutsal olandır.

Aleyhissalâtü vesselâm efendimizin hissesi;

1 – Cenâb-ı Hakk’ı O’na yaraşır şekilde takdis ederdi,

2 – Takdisini aynı zamanda, kendisini Cenâb-ı Hakk’ın istemediği hallerden uzaklaştırarak gerçekleştirirdi,

3 – Bu şekildeki takdisini ve öncekini kendinden bilmez, Allah’tan bilir ve şükür üzere bir hayat sürerdi,

4 – İnsanları da Allah’ın istemediği vasıflardan uzaklaştırmaya çalışır ve bu şekilde de takdisde bulunurdu.

Müminlerin bu isimden nasipleri;

1 – Allah’ı yegâne Kuddûs bilmek, olur olmaz, O’nun belirlemediği, hevâmızın belirlediği şeyleri kutsal saymamak,

2 – Allah’ı takdis üzre bir tarzı hayatın sahibi olmak:

I – Allah’ı kemâl sıfatlarıyla yad etmek,

II – Kendimizi O’nun istemediği hâllerden arındırmak, O’nu takdise lâyık hâle gelmek,

3 – Sahip olduğu her şeyi “Allah için” hâline getirmek; Allah’ın eli, ayağı, deili, gönlü, zihni, olurum dediği insan olmak,

4 – Bu şekilde olmayı lütf-u ilâhî kabul etmek,

5 – İnsanların takdise yaraşır bir tarzı hayata sahip olmaları için gayret etmek.

Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki bölümü mutlaka okuyunuz!

KUR’ÂN’DA KUTSALLIK ANLAYIŞI

Kur’ân’da kutsallık anlayışına geçmeden önce kutsalın veya kutsal olanın genel bir tanımını vermek gerekmektedir. Kutsal kelimesinin kökenini oluşturan kut; “saadet, devlet, kudsiyet, uğur, baht, talih, mutluluk, hayır, bereket, mübareklik gibi anlamlara gelmektedir”. Kutsal ise;

 • a) Güçlü bir dini saygı uyandıran, veya uyandırması gereken, kudsi, mukaddes,
 • b) Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kudsi, mukaddes,
 • c) Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen,
 • d) Tanrı’ya adanmış olan, tanrısal olan diye tanımlanmıştır.

Kudsi, kutlu ve mukaddes” karşılığında kullanılan “kutsal” kelimesinin uydurma bir kelime olduğu belirtilmektedir. Verilen bu tanımlar, kelimenin Türkçe de ki kullanımı için söz konusu olmaktadır. Kutsal’ın ıstılahtaki tanımı da şu şekilde yapılmıştır:

“Başlangıçtan beri insan tecrübesinin bir parçası olan kutsal, yaratıcı ile olan ilişkisinden doğan özel bir niteliğe sahip olan veya dini bir amaç için tahsis edilen” demektir. “Kutsal, kendini her zaman doğal gerçeklerden tamamen farklı bir gerçek olarak gösterendir”. Diğer bir tanıma göre kutsal; “tamamen farklı bir şeyin, bizim dünyamıza ait olmayan bir gerçeğin, doğal, dindışı dünyamızın ayrılmaz bir parçası olan nesneler içinde açığa çıkmasıdır”. Kutsal; “varlığın oluştaki, Bâki’nin de fânideki doğrudan tecellisi” olarak da tanımlanmıştır. Kutsallık ise, yaratıcıya olan yakın ilişkileri sebebiyle bazı özel zaman, mekân veya eşyaların sahip olduğu özelliktir.

Tanımlardan da anlaşılabileceği gibi, maddî ve fizikî fenomen dünyası iki başlık altında toplanmıştır: Kutsal ve profan. Kutsal’a, yaratıcı ve O’nunla ilgili her şey; O’nun kitapları (Kutsal Kitaplar), ma’bedler ve O’nun kutsal olarak bildirdiği zaman, mekân ve yerler dahildir. Profan ise, kutsalın zıddı olup “ma’bedin dışında kalan”, “kutsal olanın dışındaki” nesne ve olgular demektir. Bu tanımlara göre kutsalın dini hayatla, profanın da dünyevi hayatla sıkı bir ilişkisi vardır. Çünkü “kutsal ve dini hayat, kutsallıktan tamamen arındırılmış profan ve dünyevi hayatın zıddıdır”.

Bu tanımlardan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkündür: Yegâne kutsal varlık Allah’tır. O’nun dışında herhangi bir şeyi kutsal kabul etmek mümkün değildir. Ancak O’nunla ilişkisi bulunan yer, zaman, mekân ve nesnelere kutsallık atfedilebilir. Fakat belirtmek gerekir ki bir şeyi kutsal olarak kabul etmekle, bazı şeylere kutsallık atfetmek birbirinden tamamen farklıdır.

Kur’ân’da kutsal veya kutsallık anlayışını belirten kelime ya da ifadelere geçmeden önce, kutsalın belirleyicilerini vermek uygun olacaktır.

KUTSAL’IN BELİRLEYİCİLERİ

Herhangi bir yer, zaman, mekân, eşya ve varlıkların kutsal olup olmadığını belirleyen en önemli unsur Allah’tır. Çünkü, yukarıda yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere, yaratıcının bizzat kendisi kutsal kabul edildiği gibi, O’nunla ilişkisi bulunan bir kısım eşya ve yerlere de kutsallık atfedilmektedir. Nitekim Yüce Allah, Tâhâ Sûresi’nde, Hz.Musa’ya, bulunmuş olduğu Tuvâ Vâdisi’nin kutsal bir yer olduğunu bildirdiği gibi, kendisini de; “Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et…” diye tanıtmış ve böylece yegâne kutsal varlık olarak kendisinin tanınması gerektiğini ve yalnız O’na ibadet edilebileceğini ifade etmiştir.

Kutsalın belirlenmesinde etkisi bulunan diğer bir unsur da insandır. Çünkü varlıklar içerisinde kutsalı en iyi idrak eden ve fıtratında kutsal duygusu bulunan yegâne yaratık insandır. Kur’ânî ifadeyle insan, Allah’tan bir ruh taşımaktadır. Buna rağmen insan, kutsalı belirlemede yaratıcıya tabi olmak ve ancak O’nun kutsal olarak bildirdiklerini kutsal kabul etmek durumundadır. Aynı zamanda kutsalın belirlenmesinde kutsal duygusu ve inancın da ayrı bir yeri vardır. Kutsal anlayışının kaynağı yaratıcının bizzat kendisi ve O’na inanç olduğu için, inancı olmayan insanların kutsal veya kutsallıkla herhangi bir ilişkileri yoktur.

KUR’ÂN’DA KUTSAL VEYA KUTSALLIK ANLAYIŞINI BELİRTEN İFADELER

Kur’ân’da kutsal ya da kutsal olanın herhangi bir tanımı yapılmamış olmakla birlikte, kudsiyet veya kutsallık belirten bazı kelime ve kavramlar bulunmaktadır. Bunların belli başlıları şunlardır:

 • Takdis, el-Kuddûs;

Bakara Suresinde belirtildiğine göre Allah, meleklerine hitaben; “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” dediği zaman onlar; “Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?…” demişlerdi. Ayette, yaratıcıyı kutsal saymak anlamında “nukaddisu” kelimesi kullanılmıştır.

Bilindiği gibi Allah’ın en güzel isimlerinden birisi de el-Kuddûs’tür. “Allah’ın eksiklikten münezzeh olduğunu” belirtmek üzere kullanılmış bulunan bu kelime, aynı zamanda kutsal varlığın en önemli özelliği olan “tam ve mükemmel olma”yı da vurgulamaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de kutsal varlığı veya neyin kutsal olduğunu en güzel şekilde ifade eden kelimenin, Allah’ın en güzel isimleri arasında yer almış olan bu “el-Kuddûs” kelimesi olduğunu söylemek mümkündür.

 • Rûhu’l-Kuds;

Kur’ân’da kutsal anlamında kullanılmış olan diğer bir ifade de, “Rûhu’l-Kuds” tamlamasıdır. Her ne kadar meâl ve tefsirlerde bu kavramla Cebrail’in (as) kastedilmiş olduğu belirtilmişse de, Cebrail’in isminin doğrudan zikredilmeyişi, Cebrail gibi bir kısım nûrani varlıklara da kutsallık atfedilebileceğini hatıra getirdiği gibi, Hz.İsa’dan bahseden bazı ayetlerde özellikle bu kavramın kullanılmış olması ilgi çekicidir. Ayrıca bu kavram, Hıristiyanlık’taki teslis anlayışının üçüncü unsurunu teşkil eden kutsal ruh inancı açısından da önemlidir.

 • Kutsal Tuvâ Vâdisi;

Medyen dönüşünde ilahi vahye mazhar olan Hz.Musa’ya, bulunmuş olduğu Tuvâ Vâdisi’nin kutsal bir yer olduğu, hemen pabuçlarını çıkartmasının gerektiği ve Firavun’a gidip peygamber olduğunu ona bildirmesi, İsrailoğulları’nı Firavun’un zulmünden kartarması istenmişti. Bu âyetten, Tuvâ Vâdisi vb. gibi, peygamberlerin vahye mazhar olduğu bazı mekânlara kutsallık atfedildiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu âyet, kutsal mekân anlayışının Kur’ân’da var olduğuna da delil sayılabilir. Burada Vâdi’ye kutsallık atfettiren ise, ilahi vahyin orada cereyan etmiş olmasıdır.

 1. Arz-ı Mukaddes;

            Herhangi bir bölge veya mekâna kutsallık atfetmenin bir diğer örneği de yine Kur’ân’da “Arz-ı Mukaddes” ifadesinin kullanılmış olmasıdır. Şöyle ki:

            “Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak yazdığı) mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz”. (Maide/21)

Bu ayette belirtilen mukaddes toprak, İsrâiloğulları’nın Mısır esaretinden kurtulduktan sonra yerleşmeleri istenen Filistin topraklarıdır. Gerçekte arz-ı mev’ûd, Allah’ın Hz.İbrahim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılmış olan bir terimdir. İbranice’de “Eretz İsrael” (İsrâil diyarı) adı verilen bu bölge Ahd-i Atik’te “Kenan diyarı”, “diyar”, “gurbet diyarı”, “memleket” diye de zikredilmiştir. İkinci Ma’bed döneminden itibaren ise “arz-ı mev’ûd” diye adlandırılmış olup Ahd-i Cedid’de de bu isimle geçmektedir. Ayrıca Ahd-i Atik’te burası “iyi ve geniş diyar”, “süt ve bal akan diyar”, “bütün memleketlerin süsü olan diyar” diye de tanımlanmıştır. Âyetten, herhangi bir yere olduğu gibi herhangi bir bölgeye de kutsallık atfedildiği anlaşılmaktadır.

Kur’ân’da geçmemekle birlikte, konumuz açısından önem arzeden diğer bir husus da; hadis literatüründe yer alan ve “manası Allah’a, lafzı Hz. Peygambere ait olan hadislere” kudsî hadis adının verilmiş olmasıdır. Bu husus, kutsal anlayışının hadislerdeki mevcudiyetinin en bariz örneği sayılabilir. Ayrıca bu ifadeden, kutsala izafe edilen bazı şeylere, kutsalla ilişkisinden dolayı, kutsal vasfının atfedilebileceğini de anlamak mümkün gözükmektedir.

Kutsallık İfade Eden Diğer Kelimeler

“Mübarek” Kelimesi; Kur’ân’da kutsal veya kutsallık anlamına en yakın manada kullanılmış olan diğer bir kelime de “mübarek” kelimesidir. Kökeni itibariyle “bereket” veya “bereketli-mübarek” gibi anlamlara gelen bu kelime, Kur’ân’da çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Özellikle “âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (ma’bed), Mekke’deki (Ka’be)’den” bahseden âyette bu kelimenin kullanılmış olması; diğer bir ifadeyle, İslam açısından yeryüzünde en kutsal mekân olarak kabul edilen Ka’be’den bahsederken “mübarek” lafzının kullanılmış olması, bu kelimenin kutsalı veya kutsal mekânı belirtmede kullanılan en önemli kelimelerden olduğunu göstermektedir. Ayrıca İsrâ Sûresi’nde, Hz.Muhammed’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya götürüldüğü belirtilen âyette, Mescid-i Aksâ’dan, “çevresini mübarek kıldığımız” diye bahsedilmiş olması da, “mübarek” kelimesinin, “kutsal” anlamına çok yakın bir kullanıma sahip olduğunu göstermektedir. Yine En’âm, 6/92, Enbiya, 21/50, Sâd, 38/29’da Kur’ân-ı Kerim’den; Mü’minûn, 23/29’da Hz.Nuh’un Tûfan’dan sonra indirilmesi için duâ etmesi istenen yerden; Kâf, 50/9’da da gökten indirilen su’dan bahsederken “mübarek” kelimesinin kullanılmış olması da, Kur’ân’ın kutsallık anlayışı açısından önemlidir.

Bütün bunların dışında “mübarek” kelimesi, kutsallık ifade edecek biçimde ve bir isme vs. izafe edilerek şu şekillerde kullanılmıştır:

Mübarek Gece;

            Duhân Sûresi’nin 2 ve 3’ncü âyetlerinde “Apaçık olan Kitaba andolsun ki, biz onu (Kur’ân’ı) mübarek bir gecede indirdik…” buyurulmak suretiyle, Kur’ân’ın indirilmiş olduğu gecenin öneminden bahsedilirken, “mübarek” lafzı kullanılmıştır. Bu âyette geçen “mübarek gece”den maksadın Kadir gecesi veya Berat gecesi olduğuna dair rivayetler vardır. Ancak, Kur’ân-ı Kerim’in Hz.Peygamber’e Kadir gecesinde indirilmiş olduğunu bildiren âyeti göz önüne alan İslâm âlimlerinin çoğunluğunun, burada Kadir gecesine işaret edildiği rivayetini daha kuvvetli bulmuş oldukları belirtilmektedir.

             Buk’ay-ı Mübareke

Tâhâ, 20/12 ve Nâziat, 79/16’da, Hz.Mûsa’nın vahye mazhar olduğu vâdiden söz edilirken “mukaddes” kelimesi kullanılmış olduğu halde, Kasas, 28/30’da ise, aynı vâdiden bahsederken “el-Buk’atü’l-Mübareke” tamlaması kullanılmıştır. Aynı yeri ifade etmek üzere “mukaddes” ve “mübarek” kelimelerin kullanılmış olması, bu iki kelimenin anlam bakımından birbirlerine çok yakın olduğunu göstermektedir.

Şecere-i Mübareke

Nûr Sûresi 24/35’nci âyette zeytin ağacından “mübarek ağaç” diye söz edilmiştir. Keza Tîn Sûresi 95/1’nci âyette de zeytinden yeminle söz ederek, bu ağaç ve meyvasının önemine dikkat çekilmiştir. Ancak burada, kelimenin mübarek veya bereketli anlamı ilk planda anlaşılmalıdır. Aksi takdirde ağaca kudsiyet atfedilmiş olur. Bu ağaca hususiyet kazandıran, onun bereketli bir ağaç oluşu ve kendisinin verimli, meyvasının da çok faydalı oluşudur. Ağaca önem atfettiren bir başka husus da, kutsalın kendisinde tezahür etmiş olmasıdır.

            KUTSALI VEYA KUTSAL YERLERİ GÖSTEREN İŞARETLER

            Bir şeyin veya herhangi bir yerin kutsal olduğunu gösteren bazı işaretler vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.

 • Kutsal Kabul Edilen Yerlerin Allah Tarafından gösterilmiş olması.

Kutsallığı çeşitli dinler ve o din mensuplarınca kabul edilen bazı yerlere esas kutsallık kazandıran husus, o yerin Allah tarafından bizzat tayin ve tespit edilmiş olmasıdır. Bunun en canlı örneğini, Kâbe’nin yerinin Hz. İbrahim’e Cebrail vasıtasıyla gösterilmiş olması teşkil eder. Aynı şekilde Kudüs’te Hz. Süleyman tarafından inşa edilmiş olan Beytü’l-Makdis’in yeri de Dâvud (as)’a melek vasıtasıyla bizzat Tanrı Yahve tarafından gösterilmişti. Yukarıda belirtildiği gibi, Hz.Mûsa’ya da, Mukaddes Tuvâ Vâdisi’nde bulunduğu yine Allah tarafından bildirilmişti.

 • Bir Yerin Allah’a Tahsis Edilmiş Olması

Aynı şekilde Kur’an’ın çeşitli yerlerinde mescidlerin Allah’ın evi (Beyt) olduğu ifade edilmiştir. Bir yerin veya herhangi bir mekânın Allah’a tahsis edilmiş olması, yegâne kutsal varlık olan Allah’a nispetinden dolayı, o yere kutsallık atfedilmesine sebep olmuştur.

 • Allah’ın Herhangi Bir Yerde Gücünü Izhar Etmesi (Tecelli)

Zaman ve mekândan münezzeh olan Allah’ın, zaman zaman herhangi bir yerde tecelli etmesi ve o yerde gücünü göstermesi de, oraya kutsallık atfedilmesine sebep olmuştur. Bunun en çarpıcı örneğini Kur’ân’daki şu anlatım teşkil etmektedir:

“Musâ tayin ettiğimiz vakitte (Tur’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca, ‘Rabbim! Bana (kendini) göster; göreyim’ dedi. (Rabbi): ‘Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!’ buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musâ da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim”. Tecellinin diğer bir örneği de, bir hadiste, Allah’ın her gece dünya semasına tecelli edip insanlara herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sormuş olduğunun bildirilmiş olmasıdır.

 • Bir Yerin İnsanlar Tarafından Kutsal Kabul Edilmesi

İnanan insanların bir maddî, bir de manevi dünyaları vardır. Maddî dünyalarının merkezini fiziki coğrafya belirler. Manevi dünyalarınkini ise, sahip oldukları dini inançları ve benimsedikleri değerleri belirler. İnanan insanların manevi dünyalarının merkezinde genellikle mabetler veya herhangi bir din mensuplarınca kabul edilen dini merkezler vardır. Bu yerler aynı zamanda o din mensuplarının gönülden bağlı oldukları başlıca ibadet ve ziyaret yerleridir. Mekke’de Kâbe’nin, Medine’de Hz. Peygamber’in kabrinin bulunması ve aynı zamanda bu iki şehrin, İslam Dininin doğup yayıldığı en önemli iki dini merkez olmaları vb. gibi hususlar, bu iki şehrin Müslümanlar tarafından daha mübarek birer belde kabul edilmelerine ve oralardan “mukaddes topraklar” diye bahsetmelerine sebep olmuştur. Aynı şekilde Kudüs de, hem Kur’ânî anlatımda hem de Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar nazarında mukaddes bir yer kabul edilmiştir. Aynı zamanda Kâbe ve Kudüs, adı geçen din mensuplarınca ibadet esnasında yönelinen (kıble) birer kudsî mekânlardır. İşte bu yerler, inananların dünyalarının merkezleri mesabesindedir.

Aslında Mekke, Medine ve Kudüs gibi şehirlerin inananlar tarafından birer kutsal mekân olarak kabul edilmiş olmalarının temelinde yine, yegâne kutsal varlık olan Allah’ın, diğer yerlere nazaran, oralara ayrıca bir değer vermiş olması ve aynı zamanda bu yerleri, ilahi dinler diye ifade edilen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi üç büyük dinin doğup yayıldığı yerler olarak seçmiş olması, bu din mensuplarının oralara kutsallık atfetmesine esas teşkil etmektedir. İnananları o yerlere kutsallık atfetmeye sevkeden diğer bir âmil de, onların bu yerler hakkında sahip oldukları inanç ve değerlerdir.

Aynı şekilde Mekke, Medine, Kudüs gibi yerler ve buralarda bulunan mescidler ve bazı ilahi işaretler hakkında yer alan Kur’ânî ve peygamberî ifadeler de, bu yerlerin o din mensuplarınca mukaddes birer belde kabul edilmelerinde önemli rol oynamıştır. Nitekim İbrahim (as)’ın; “bu beldeyi emin bir yer kıl” diye duâ etmesi; yine bu yerlerden yeminle bahsedilmiş olması; hepsinden önemlisi de, bu yerlerden bahsederken “şu beldenin Rabbi”; “belde-i tayyibe” gibi ifadelerin kullanılmış olması, bu yerleri kutsalın (Allah) bizzat sahiplendiğini göstermektedir. Dolayısıyla bir yeri kutsalın sahiplenmiş olması, o yerin kutsaldan bir işaret taşıdığı izlenimini de vermektedir.

Diğer taraftan Hz.Muhammed’in, “ancak şu üç yere ibadet ve ziyaret amacıyla yolculuk yapılabilir. Bunlar: Mescid-i Haram, Benim Mescidim (Mescid-i Nebi) ve Mescid-i Aksa’dır” demiştir. Yine Hz.Peygamber, Medine’ye hicret edeceği bir esnada Ka’be’ye bakarak şöyle demişti: “Vallahi sen, benim dünyada en çok sevdiğim yersin; aynı şekilde Allah’ın da dünyada en çok sevdiği yersin. Eğer senin halkın beni zorla çıkarmasalardı vallahi çıkmazdım”. Bu hadislerde, bu üç mekânın bulunduğu yerlerin diğer yerlere olan üstünlüğü veya farklılığı belirtilmiştir.

KUTSAL ZAMAN VEYA MEKÂNLAR

İnsanın şu evrende yaşadığı iki temel boyut vardır: Zaman ve mekân. Bu, toplumlar için de böyledir. Başta insan hayatı olmak üzere, insanın tüm değerlerini bu iki temel boyutun dışında düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla insanın kutsalla olan ilişkisi de zaman veya mekân boyutunda gerçekleşmektedir. İnanan insanın, hangi zaman veya mekânda bulunursa bulunsun, fıtrat eksenine bağlı olarak, kutsalla ilişkilerinde zaman ya da mekânın dışına taşması mümkün değildir. İşte insanın kutsalla daha yakın ilişkiye girdiğini düşündüğü veya kutsalın, çeşitli vesilelerle kendisini insana daha fazla hissettirdiği bu zaman ya da mekânlara kutsal zaman veya kutsal mekân adı verilmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, İslâmî anlatımda bu tür yer ve zamanlar için daha çok “mübarek” kelimesi kullanılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi “kutsal” anlamına en yakın anlam içeren kelime de “mübarek” kelimesidir.

Buna göre, diğer din mensuplarının kutsal gün veya gece kullanımlarına karşılık, İslâm’da da mübarek gün veya gece kullanımı benimsenmiştir. Bu anlamda Cum’a ve Pazartesi gün ve geceleri, kandil geceleri ve Ramazan Ayı mübarek kabul edilmiştir. Bu manada bazı mekânlar da mübarek veya kutsal sayılmıştır. Diğer taraftan, kutsal zaman ve mekânlar genellikle birlikte düşünülmüştür. Bunun en bariz örneği de asr-ı saadettir. Çünkü asr-ı saadet, bütün zaman kesitlerinde yaşayan müminler için ana cazibe kaynağıdır. İnanan insanların kutsal zaman veya mekân anlayışlarının temelinde asr-ı saadetin ayrı bir yeri ve önemi vardır. “Saadet asrı” anlamına gelen bu ifadenin kullanılması da bunu göstermektedir.

KUTSALLIK İFADE EDEN DİĞER MEFHUM VEYA NESNELER

İnsanlar tarafından kutsala izafe edilen veya kutsalla ilişkilendirilerek kullanılan mefhumlar arasında kutsal kitap, kutsal bilim, kutsal evlilik, kutsal kazanç, kutsal görev, kutsal toprak, kutsal tarih; can, mal, din ve namus gibi kutsal değerler vb.lerine rastlanmaktadır. Bu ifadelerden bazıları mecazi manada kullanılmış oldukları gibi, bazıları da kişilerin o kullanımdan kastetmiş oldukları şeye göre değişik anlamlar ifade etmektedir.

İNSANIN KUTSALLAŞTIRILMASI MESELESİ

Başlangıçtan beri verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi, insanlar genelde iki şeye kutsallık veya mukaddeslik atfetmişlerdir. Bunlardan biri maddî, diğeri de manevidir. Maddîde esas olan temiz ve faydalı olmak; manevide esas olan da tam ve mükemmel olmak ve aynı zamanda faydalı olmak. Bunlardan maddi olana itina, manevi olana da saygı gösterilir.

“Kutsal” kelimesi manevi sahada mükemmelliğin, tam ve yetkin olmanın dini terimidir. Manevi sahada mükemmellik ve yetkinlik, en üst ve son derecesini Allah’ta bulur. Bunun için en kutsal varlık O’dur. O, her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzaktır. Bütün mükemmellikler ve yetkinlikler Allah’ta toplanır ve O’nun kutsallığını pekiştirir (Kuddûs). Bunun için, herhangi bir varlık Yüce Allah’a ne kadar yakın olursa, o derece O’ndan mükemmellik alır (insan-ı kâmil). Böylece o da kutsala ve kudsiliğe yaklaşır. Bu noktada insan akla gelmektedir. Varlıklar içerisinde insan, tam ve mükemmel-kutsal varlık olan Allah’a en yakın olanıdır. Çünkü o, Allah’tan bir ruh taşımaktadır. Ancak bu, insanın kutsallaştırılması anlamına gelmez.

İslâm’da, kutsala daha yakın olan insanları ifade etmek üzere “veli, evliya, müttaki” vb. gibi kelimeler kullanılmıştır. Buna rağmen kutsal insan ifadesine asla rastlanmamaktadır. Ayrıca insanlar içerisinde kutsala en yakın olanlar arasında öncelikle peygamberler gelmektedir. Peygamberler için de benzer kullanımlar söz konusu değildir. Ancak Kur’ân’da belirtildiğine göre yahudiler, Üzeyir (as)’ı, hıristiyanlar da İsa Mesih’i Allah’ın oğlu olarak telakki ederek, bir nevi onlara kutsallık atfetmişlerdir. Fakat Hz.Peygamber, kendisinin de bir beşer olduğunu; insanlardan, vahiy alma yönüyle ayrıldığını belirtmiştir.

Netice olarak söylemek gerekirse yegâne kutsal varlık Allah’tır. Kutsalın en önemli özelliği de tam ve mükemmel olmaktır. İslâm itikadına göre ibadet, bütün eksikliklerden münezzeh olan varlığa yapılmalıdır. Bu özelliklere sahip olan da sadece Allah’tır. O halde Allah’ın dışında hiçbir varlığı kutsal saymak doğru değildir.

Ahmet GÜÇ Doç.Dr.; U.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

            Ve ahıru da’vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn; (Yûnus/10)

Dualarının sonu da “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.” diye şükretmek olacaktır.

(Devam edecek)

 

 

 

 

[1] Cuma S. A.1

[2] Fatır S. A.41

[3] Bakara S. A.255

Reklamlar
 
Yorum yapın

Yazan: 08 Temmuz 2016 in ESMA ÜL HÜSNA

 

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: